Jesus som flyktning

Notat til søndagens tekst: Matt 2,13-15 Matteusevangeliet fortel at Josef og Maria flykta med barnet Jesus til Egypt. For oss kan forteljinga vera ei påminning om at Jesu barndom ikkje bare handlar om eit barn i ei krybbe, men også om vondskap og ei dramatisk flukt. Det var eit brutalt samfunn. Dette ser me tydelegLes meir «Jesus som flyktning»

God påske 2019!

På dette bildet viser kunstnaren Eugène Burnand koss han ser for seg disiplane Peter og Johannes springa til grava, då Maria Magdalena hadde fortald at grava var tom. Johannes «såg og trudde». Det som møtte dei då dei kom fram til grava, var med på å skapa tru. Men dei trong nok tid til åLes meir «God påske 2019!»

Nikolai Astrup: Getsemane

Eg har stor sans for kunsten til Nikolai Astrup (1880-1928). Her har han måla eit særprega Getsemane-bilde der bibelhistoria er plassert rett inn i norsk natur. Det bibelske Getsemane er hagen ved foten av Oljeberget i Jerusalem, der Jesus var inne i ein djup bønekamp og der han blei arrestert og ført bort kvelden førLes meir «Nikolai Astrup: Getsemane»

Om Fødselskyrkja i Betlehem

Fødselskirken i Betlehem  I nesten 1700 år har Fødselskirken i Betlehem markert stedet for Jesu fødsel. Fødselskirken er et av kristendommens helligste steder og en av verdens eldste kirker i daglig bruk. (Les meir) Kunsthistorikar Therese Sjøvoll har denne jula skrive ein fin artikkel om Fødselskyrkja i Betlehem, publisert julaftan på katolsk.no. Her er detLes meir «Om Fødselskyrkja i Betlehem»

Jul på bloggen

Bildet er The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av elevane hans). Legg merke til lyset som kjem frå barnet i krybba, – «det sanne lyset» (Joh 1,9). Her er eit utval tidlegare bloggnotat relatert til jula: Per Lønning om Betlehem (2016) Om Det hev ei rose sprunge (2016) Profetkvinna Anna (2014) Julekrybbe i tovaLes meir «Jul på bloggen»

Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019

Tre dagars vandring til fots på Jesus Trail i Galilea, frå Nasaret til Gennesaretsjøen. Fleire dagar med mange ulike opplevingar i Jerusalem. Besøk i Nasaret og Betlehem. Og enda mykje meir, f eks å koma til Qumran der Dødehavsrullane blei funne. Og det at me får med oss Yom Kippur (den store forsoningsdagen, ein viktigLes meir «Jesus Trail og Jerusalem, oktober 2019»

Staden Jesus blei dømt?

Er det mogleg å finna staden der Jesus blei dømt? Det skjedde i alle høve innanfor murane i Jerusalem, og desse murane gjekk delvis på same stad som bymurane rundt Gamlebyen går i dag. Dei fleste historikarar vil seia at Pilatus truleg oppheldt seg i slottet som Herodes den store hadde bygd, omtrent på stadenLes meir «Staden Jesus blei dømt?»

Bibelhistorier: Getsemane

Getsemane er eit kjent stadnamn i den bibelske geografien, knytt til Jesus og påsken. Bildet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Bibelhistoria om Jesu bønekamp i Getsemane er spesielt knytt til skjærtorsdag: Så kom Jesus med læresveinane til ein stad som heiter Getsemane,Les meir «Bibelhistorier: Getsemane»

VG om Jesu grav

Det er ikkje kvardagskost at VG skriv om arkeologi knytt til Jesus og Det nye testamentet. Men funnet av mørtel frå 300-talet i Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem er utan tvil så spesielt at det fortener omtale i dei større media, også her i Norge. Eg syns artikkelen gjengir saka på ein god måte.Les meir «VG om Jesu grav»

Påskeforteljinga i Jerusalem i dag

Filmen The Week that changed the World gir ein god gjennomgang av Jesu siste påske i Jerusalem. Samtidig gir den eit inntrykk av dei aktuelle delane av Jerusalem i dag. Foreløpig er første del (ca 15 min) av Wayne Stiles´film lagt ut på nettet. Resten kjem seinare i påsken. Eg vil følgja med, for detteLes meir «Påskeforteljinga i Jerusalem i dag»

Tyros og Sidon

Geografisk notat til Matt 15,21-28 Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon. Slik begynner bibelteksten om den kanaaneiske kvinna, éin av tekstane på 2. søndag i fastetida. Teksten skildrar ei av Jesu reiser ut av Israelslandet. Tyros og Sidon er to gamle byar, som nå ligg i Libanon. DeiLes meir «Tyros og Sidon»

Restaurering av Jesu grav

Jesu grav skal restaurerast, – eller faktisk: bli bygd opp på nytt! «Grava» som det her er snakk om er ein liten bygning, på engelsk omtalt som The Edicule, over og rundt det som måtte vera igjen av den eigentlege grava. The Edicule blei sist bygd opp i 1810 og er altså 200 år gamal.Les meir «Restaurering av Jesu grav»

Benedikt: Påsketankar

Eg har denne påsken hatt glede av å lesa i pave Benedikt si bok om Jesus. Her er nokre påsketankar frå avslutninga av boka: Det hører til Guds mysterium at han handler i det stille. At han bare gradvis bygger sin historie inn i menneskehetens store historie. At han blir menneske og dermed kan overses avLes meir «Benedikt: Påsketankar»

Bibelhistorier: Tolvåringen

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit undrande spørsmål! Eg lurer på kva Jesus snakka med dei lærdeLes meir «Bibelhistorier: Tolvåringen»

Bibelhistorier: Jesu dåp

Jesus blei døypt i Jordanelva av døyparen Johannes. Han opplevde sjølv at dette var noko som «måtte» skje, og me kan sjå på Jesu dåp som ei innviing til oppdraget hans. Bildet er tatt på den tradisjonelle dåpsstaden nær Jeriko på Vestbreidda. Staden heiter Qasr al-Yahud på israelsk side og Al-Maghtas på jordansk side. Det erLes meir «Bibelhistorier: Jesu dåp»

Jesus og sabbaten

Notat til søndagens tekst: Markus 2,23-28 Kva betyr det å halda kviledagen heilag? I vår kristne tradisjon brukar me det tredje bodet slik at det handlar om søndagen. Ein gong Jesus blei kritisert for brot på sabbatsbodet, sa han: Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten. Difor er Menneskesonen herre over sabbatenLes meir «Jesus og sabbaten»

Anastasis

God påske 2015  Bildet er tatt i Jesu grav i Jerusalem. Her er det ein tom benk med lys og anna utsmykning, typisk for gresk-ortodokse kyrkjer. Teksten på teppet, XRISTOS ANESTÆ (transkribert til vårt alfabet), betyr: KRISTUS ER OPPSTADEN. «Grava» er i dag ei bygning eller eit kapell inne i Gravkyrkja, under den store kuppelen.Les meir «Anastasis»

Den litle bibelen

Notat til søndagens tekst: Joh 3,11-16 Søndagens tekst inneheld den best kjente setninga i Bibelen. Bibelverset Joh 3,16 er kalla Den litle bibelen / Den vesle bibelen (eller om du heller vil ha det på bokmål: Den lille bibel). Eg kjenner ikkje til kven som først gav bibelverset dette namnet. Er det nokon som kanLes meir «Den litle bibelen»

Synagogen i Magdala

Mykje av Jesu offentlege verksemd skjedde geografisk på eit relativt lite område på nordvest-sida av Gennesaretsjøen. Eg har reist mykje i dette området og syns det er flott å koma til dei ulike stadane som er knytt til Jesu liv. Nå har eg for første gong vore i Magdala Center, eit katolsk pilegrimssenter som er under oppbygging.Les meir «Synagogen i Magdala»

Jesus (12) i Fars hus

Notat til søndagens tekst (4. januar 2015): Luk 2,40-52 Lukasevangeliet har med éi fortelling frå Jesu oppvekst; historia om då Jesus som tolvåring var med til tempelet. Guten sat mellom lærarane og lydde på dei og stilte spørsmål. Ikkje bare det: Han svara på deira spørsmål. Dette var tydeleg ein unik situasjon som skapte undringLes meir «Jesus (12) i Fars hus»

Profetkvinna Anna

Notat til søndagens tekst: Luk 2,36-38 Det er framleis jul. Preiketeksten i dag handlar om eit møte som skjedde då Jesus var lite barn. Eit møte mellom generasjonar, mellom ein ung familie (Maria og Josef med Jesusbarnet) og ei gamal kvinne. Det var ei profetkvinne der, Anna, dotter til Fanuel, av Asjer-stammen. Ho var langtLes meir «Profetkvinna Anna»

Han kjem med eit nådens år

Preike på Lys våken – gudsteneste i Hinna 1. søndag i adventstida 2014 Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, kapittel 4:  Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok.Les meir «Han kjem med eit nådens år»

Jesus på Hattins horn?

Notat til dagens tekst: Mark 3,13-19 I skråninga opp til Hattins horn i Galilea er det sett opp ein murkonstruksjon med teksten frå Mark 3,13 på hebraisk og gamal engelsk. Kanskje nokon har meint at det var her Jesus var då han kalla disiplane til seg? Det Markus skriv, er at Jesus valde ut deiLes meir «Jesus på Hattins horn?»

Jesu morsmål

Det er relativt sikkert at Jesu morsmål var arameisk. Men kunne han også hebraisk? Og kjente han til gresk? Det blei denne veka ein liten disputt mellom paven og Netanyahu om Jesu morsmål. Eg fann fram til notisen om dette via PaleoJudaica, som har følgjande kommentar til saka: What language(s) did Jesus speak? Reuters skriv:Les meir «Jesu morsmål»

Charlesworth om Jesu påske

Det finst mykje interessant bakgrunnsstoff for påsken i Bibelen. Vår kristne påskefeiring handlar om Jesu liding, død og oppstode. Men bak dette ligg den jødiske påsken, fridomsfesten som Jesus og disiplane feira. Dette er ikkje to påskefeiringar som bør haldast frå kvarandre. Tvert imot, nettopp når me ser etter samanhengar og kryssreferansar mellom GT ogLes meir «Charlesworth om Jesu påske»

Matt 17 og lauvhyttefesten

Notat til søndagens tekst: Matt 17,1-9 / Mark 9,2-13 / Luk 9,28-36 Teksten om då tre disiplar fekk sjå Jesu herlegdom på fjellet, bør tolkast i lys av lauvhyttefesten. Pave Benedikt XVI / Joseph Ratzinger poengterer dette sterkt i si bok Jesus fra Nasaret (s 193 ff). Han skriv ein interessant kommentar til teksten og knyterLes meir «Matt 17 og lauvhyttefesten»

Jesu tome grav i dag

Bilde frå bibelske landskap, veke 14/2013 Bildet er tatt i Jesu grav i Jerusalem. Her er det ein tom benk med lys og anna utsmykning, typisk for gresk-ortodokse kyrkjer. Teksten på teppet, XRISTOS ANESTÆ (transkibert til vårt alfabet), betyr: KRISTUS ER OPPSTADEN. Grava er i dag ei «bygning» eller eit kapell inne i Gravkyrkja, underLes meir «Jesu tome grav i dag»

Skjærtorsdag og langfredag

Skjærtorsdag og langfredag er viktige dagar i påsken, den grunnleggjande kristne høgtida. Me minnest Jesu liding og død. Kvar dag i påsken har sitt preg og sitt bodskap til oss. Veka frå palmesøndag til påskedag heiter Den stille veka. Festen og gleda over Jesu oppstode begynner først påskenatta, natta frå laurdag til søndag (påskedag). ForLes meir «Skjærtorsdag og langfredag»