Updates to The Complete List of Biblioblogs

The Biblioblog Top 50

The Complete List of Biblioblogs, which lists every blog whose primary interest is academic biblical studies, has been updated on The Biblioblog Top 50. We regret that the list had not been sufficiently updated over the last two years and we are now seeking to restore it as a useful tool for biblical studies bloggers and their users.

If you are aware of any blogs which should be added to the list, or any other changes which should be made, please email biblioblogtop50 [at] yahoo.com.

For users’ convenience, the top 20 and top 50 biblioblogs are indicated beside each relevant biblical studies blog. Rankings will be revised quarterly, and will take into account the biblical studies content and the impact and popularity of the blog (i.e. applying standard X Factor rules, mutatis mutandis). The first quarterly update will take place for the quarter ending 30 June 2013.

View original post

Bethlehem

Shmuel Browns har her eit informativt notat om Betlehem, med fokus på Fødselskyrkja, Hyrdemarkene og det hasmoneiske vatnsystemet utanfor byen («Solomon’s Pools»). Mest om Fødselskyrkja!

Israel Tours

Nativity bell towersBethlehem is a city in the Palestinian Authority with a population of 21,947 and another about 25,000 in the neighboring towns of Beit Sahour and Beit Jalla. The majority (72%) in the district are Muslim today. Christians in Bethlehem constitute less than 15% of the population (Fifty years ago, Christians made up more than 70% of the population). In the Hebrew Bible, the city is described as the birthplace of King David, in the New Testament, as the birthplace of Jesus, and hence is a center of Christian pilgrimage. Although Israelis are not allowed by Israeli law to enter areas of the Palestinian Authority, I have authorization as an Israeli tour guide to take foreign tourists to Bethlehem and Jericho.

The main attraction in Bethlehem is the Church of the Nativity which stands at one end of Manger Square facing the Mosque of Omar. On the sides of the square are restaurants, souvenir…

View original post 729 fleire ord

Barnetru og vaksentru

Barnetru er eit fint ord. Mange er glad i dette ordet. Eg syns det er flott når nokon seier at dei har behalde barnetrua si. Likevel trur eg det er rett at me tenkjer gjennom kva som ligg i dette.

Jesus framheva dei små barna. Han sa ein gong:

Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det. (Mark 10,15)

Derfor er ”barnetru” eit hedersord som me gjerne skal halda fast på. Det dreier seg om å ha tillit til Gud, og ta imot hans gode gåver med ope sinn. Slik bare eit barn kan gjera det.

Likevel er det viktig at trua vår får bli meir mogen etter kvart som me veks i mogning som menneske. Det er ikkje slik at tru er noko som passar for barn og at tenking er noko som passar for vaksne. Det nye testamentet er opptatt av koss me kan veksa i mogning som kristne. Gudstru og sjølvstendig tenking bør absolutt kombinerast når me veks som menneske og som kristne.

Paulus skriv:

Og det er vår bøn at de må bli fylte med kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Anden gjev, så de kan leva eit liv som er Herren verdig, og vera heilt og fullt til glede for han, bera frukt i all god gjerning og stadig veksa i kjennskap til Gud. (Kol 1,9-10)

Dette har eg tenkt mykje på i samband med konfirmasjonen. Eg ønskjer at konfirmantane våre held fast på ei trygg barnetru, når det gjeld det å halda fast på Guds gåver som dei fekk i dåpen. Samtidig ønskjer eg at dei får veksa i kjennskap til Gud og slik får utvikla seg som kristne parallelt med at dei utviklar seg som ungdomar og unge vaksne. Elles er eg redd dei ein dag oppdagar at dei har vakse frå trua si og tenkjer på trua som noko barnsleg.

Dette gjeld sanneleg oss vaksne også. Den kristne trua er like aktuell og viktig i eit vaksenliv som den er for barna. Trua toler å møta livets utfordringar. Den toler å leva saman med kritisk og sjølvstendig tenking. Og den utfordrar til å ta ansvar i samfunnet.

Jesus seier at han er vegen, og at livet er å vera undervegs. Parallelt med vår ytre livsveg er me alltid òg undervegs på ei indre reise. Me utviklar oss, tar imot inntrykk undervegs, og me er på veg mot eit mål. Der Jesus er, er det alltid nye muligheiter. Derfor er det viktig at trua vår får utvikla seg naturleg i takt med den menneskelege utviklinga.

Slik kan trua vår både vera ei barnetru som tillitsfullt tar imot Guds gåver og ei vaksentru som gir ein grunnleggjande ballast i møte med alt det livet inneheld.

Dette notatet blei først trykt i Kirkehilsen nr 3/2013, menighetsbladet som i desse dagar kjem i postkassene i bydelen.