På basar i Tyrkia

Tyrkisk marked 1Ei reise i Tyrkia består sjølvsagt ikkje bare av besøk på historiske stadar, sjølv om artiklane eg skriv her på bloggen kanskje gir inntrykk av det (oktober 2005). Like utanfor portane til dei arkeologiske utgravingane i Efesos er det livlig handel. Her kunne eg blant anna kjøpa desse klokkene til ein god pris!

Tyrkisk marked 2I dei fleste tyrkiske byane med ei viss historie er det ein basar, eit overbygd handelsområde med mange små butikkar. Det andre biletet her er frå The Grand Bazaar i sentrum av Istanbul. Denne basaren skal vera den største i verda, med fleire tusen butikkar i ein labyrint av overbygde gater. Og dette er ikkje eit moderne handlesenter, men ein stad med skikkeleg historisk sus! The Grand Bazaar har røter tilbake til slutten av 1400-talet.

Tyrkisk marked 3Byen Bursa, som i dag er ein storby med ca 1,5 millionar innbyggjarar, er spesielt kjent for handel med silke. Denne handelen har hatt betydning for byen heilt sidan bysantinsk tid. Bursa er siste stopp på den gamle silkevegen frå Kina. Biletet er frå silkebasaren som blei oppført i 1490. Her blir det framleis solgt silkevarer.

Sidan kona mi, Inger, arbeider mykje med silke, hadde me avtalt at eg skulle sjå om eg fann noko som kunne vera av interesse for henne der. Og det gjorde eg! Eg kjøpte silke-brodertråd som ho brukar når ho broderer symbol på kyrkjetekstilar.

Prokoros

På Patmos er folket opptatt av tradisjonane som er knytt til Johannes sitt opphald på øya omkring år 95.

Ein tradisjon som er viktig for dei, seier at apostelen hadde med seg Prokoros som sekretær då han var forvist til øya, og at sekretæren skreiv ned det Johannes såg i openberringane. Prokoros er ein mann som er nemnt i Bibelen ein gong (Apg 6,5), og då i ein heilt annan samanheng.

Eg hadde tidlegare lese om dette i boka Englenes byer (som eg for øvrig vil anbefala på det varmaste!), men ikkje lagt så mykje i det. På Patmos var det derimot tydeleg at han var viktig, det forstod eg både av det guiden sa og av det eg såg på ulike ikon på øya.

Eg kjøpte med meg heim ein reproduksjon av eit ikon frå Johannesklosteret. Det viser Johannes som ser inn i himmelen og Prokoros som sit ved sida av og skriv det Johannes dikterer.

Ein ting som er spesielt ved motivet på ikonet, er at den greske teksten som Prokoros sit og skriv, er opningsorda i Johannesevangeliet, ikkje i Johannes Openberring! Guiden vår fortalde at dette var fordi tradisjonen på Patmos seier at Johannes også begynte å skriva evangeliet sitt på Patmos, og at han seinare gjorde det ferdig i Efesos!

Prokoros er altså nemnt i Apg 6,5 i samband med at sju menn blei kalla til diakonteneste i den første kyrkjelyden i Jerusalem. Han var ein av dei. Den mest kjente av desse er Stefanus som blei den første kristne martyren (Apg 6,8 ff). Ein annan er Filip, som me møter igjen som evangelist i Apg 8. Men dei andre fem (altså Prokoros og fire andre) står det ikkje meir om i NT.

Då eg kom heim, prøvde eg å finna ut om tradisjonen om Prokoros var nemnt i nokre av bøkene eg har om Apostelgjerningane. Og jo då: F. F. Bruce skriv i kommentaren sin: «Later tradition represents Prochorus as amanuensis of John the Evangelist, as bishop of Nicomedia and as martyred at Antioch.»

Eg syns det er interessant å høyra om desse gamle tradisjonane. Dei er nok likevel ikkje så gamle at dei går tilbake til den første kristne tida. Det er nok tryggast å rekna med at desse spesielle tradisjonane som står så sterkt på Patmos, er relativt unge og historisk sett ganske usikre. Eg har i alle høve ikkje funne noko belegg for at dette er historiske teoriar som har støtte blant forskarar.

Patmos

Patmos 1«Velkomen til den nest heilagste staden i verda etter Jerusalem», sa guiden til gruppa vår då me gjekk i land på den greske øya Patmos (oktober 2005).

Eg er ikkje sikker på om eg er med på å setja opp ei slik liste. Viss eg skulle gjera det, trur eg at eg ville setja både Betlehem og Jerusalem framfor Patmos.

Uansett: Patmos er ein viktig stad i bibelsk perspektiv. Her var det Johannes fekk sine openberringar då han ca år 95 var forvist til øya på grunn av trua på Jesus. Desse openberringane er det me i dag kan lesa i den siste boka i NT.

På biletet ser du ein del av Patmos, med hamnebyen Skala.

Første stopp på øya var Openberringsgrotta, ei grotte som nå er bygd inn i eit kapell. Over inngangen var det eit ikon av apostelen Johannes og over det innskriften: «Kor skremmande han er, denne staden! Her er Guds hus, her er porten til himmelen» (1. Mos 28,17). Johannes budde visstnok ikkje her, tradisjonen fortel at han budde nede ved hamna i Skala. Men han gjekk hit opp og hadde denne grotta som sin bønestad. Her fekk han ro, og her hadde han sine openberringar.

Eg vil ikkje akkurat seia at staden var skremmande. Tvert imot var det ei sterk og fin oppleving å besøkja grotta, men me skulle gjerne hatt betre tid i ro og fred der. Problemet var at nye grupper stod i kø utanfor for å få koma inn.

Me fekk sjå eit stort bilete av Jesus slik han er skildra i Op 1: «Eg snudde meg for å sjå kven det var som tala til meg. Då såg eg sju lysestakar av gull, og midt mellom lysestakane ein som var lik ein menneskeson, kledd i fotsid kappe og med eit gullbelte under bringa. Hovudet og håret hans var kvitt som kvit ull eller som snø, og auga som logande eld, føtene var som bronse, glødd i omnen, og røysta lydde som bruset av veldige vassmengder. I si høgre hand hadde han sju stjerner, og or munnen hans gjekk det ut eit kvast, tvieggja sverd. Andletet var som sola når ho skin i all si kraft.»

holy MonasteryNeste stopp var Johannesklosteret på toppen av øya. Klosteret har stått der i ca 1000 år. Me fekk omvisning i klosterkyrkja med mange flotte maleri og ikon. Etterpå fekk me heldigvis tid både til å vera for oss sjølve i bøn og ettertanke og til å gå rundt og sjå nærare på klosteret.

Johannes var eigentleg leiar for kyrkja i storbyen Efesos den siste delen av livet sitt. Men under keisar Domitian, som forfulgte dei kristne, blei han forvist til Patmos. Der var han i halvanna år. Då Domitian blei myrda og den nye keisaren gav fangar amnesti, fekk Johannes reisa tilbake til Efesos. Men han hadde ikkje vore forgjeves på Patmos; i tillegg til å ha mottatt openberringar frå Jesus, hadde han forkynt evangeliet for dei som budde på øya. Tradisjonen fortel at han før han reiste tilbake til Efesos, døypte mange som var blitt kristne i løpet av tida han var der. Og før me reiste tilbake til Efesos-området i Tyrkia, hadde me andakt på Johannes sin dåpsstad.

Slik skildrar han sjølv opphaldet på Patmos og koss det starta då han fekk openberringane:

Eg, Johannes, bror dykkar, som i Jesus står saman med dykk i trengsla og riket og håpet, var på øya Patmos. Dit var eg komen på grunn av Guds ord og vitnemålet om Jesus. På Herrens dag kom Anden over meg, og eg høyrde ei røyst bak meg, sterk som ein basun. Ho sa: «Det du får sjå, skal du skriva i ei bok og senda til dei sju forsamlingane: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» (Op 1,9-11)

Johannes var truleg på Patmos i 1,5 år. Eg var der i 3,5 timar. For Johannes var ikkje opphaldet frivillig. Han ville nok snarast råd tilbake til Efesos. Eg var derimot ikkje klar for å reisa frå øya då båten skulle gå tilbake til hamnebyen Kusadasi nær Efesos. Eg ville gjerne vore der lenger og opplevd meir av det øya har å by på. Men turen til Patmos var denne gong bare ein dagstur i samanheng med ein tur i Tyrkia. Og programmet inne på fastlandet var jo like spennande, for der fekk me blant anna besøkja dei fleste av dei stadane Johannes skreiv brev til.

Personleg eller privat?

I dag var det eit oppslag i nyhetene om at folk kunne ha problem når dei søkte jobb fordi dei, ein eller annan gong, hadde lagt ut privat informasjon om seg sjølv på nettet. Dette var då sjølvsagt informasjon som ikkje akkurat talte til deira fordel, f eks "morsomme" tekstar eller bilete frå ein fest. Det viser seg at mange arbeidsgjevarar søkjer på nettet for å finna ut meir om dei som dei er i ferd med å tilsetja. Det blei sagt at mange unge har for få sperrar mot å leggja ut privat info på nettet. Kanskje er det ikkje like morsomt å visa dette fram for ein aktuell arbeidsgjevar 10 år seinare?

Dette fekk meg til å tenkja på det eg har lært om forskjellen på å vera personleg og privat. Det kan vera viktig å tenkja gjennom grensa mellom det personlege og det private i mange samanhengar i livet.

Sjølv tenkjer eg ofte på dette når eg skriv noko her på bloggen. Eg ønskjer å vera personleg i formen. Men eg har likevel ikkje noko ønskje om å utlevera verken meg sjølv eller andre i det eg skriv eller i dei bileta eg tar med.

Dette er også noko eg av og til tenkjer på når eg les andre sine bloggar. Var det eigentleg lurt av dei å skriva dette? Eller å ta med dette biletet? Tenkjer dei over at kven som helst kan lesa dette både nå og sidan? Det er jo eigentleg mykje som kan fungera godt som god humor internt saman med vener, men som får ein heilt annan funksjon når det kjem fram skriftleg i ein offentleg samanheng.

Eigentleg er dette ikkje anna enn ein indre diskusjon eg ofte må ta med meg sjølv sidan eg er prest og forkynnar. Eg ønskjer òg i denne samanhengen å vera bevisst på grensa mellom det personlege og det private. Når eg forkynner det kristne budskapet vil eg gjerne vera personleg. Det har blant anna noko å gjera med å vera nær og ekte i møte med dei som høyrer på. Men eg ønskjer likevel ikkje å vera privat. Eg har f eks ikkje behov for å bretta ut følelsene mine i ein offentleg samanheng. Eg har heller ikkje behov for å utlevera mine næraste ved å fortelja om episodar frå familieliv osv.

Så mi utfordring i kveld går altså på dette: Ver bevisst på grensa mellom det personlege og det private! Denne grensa er viktig for oss alle. Den er kanskje spesielt viktig for oss bloggarar?

Tilbake frå Tyrkia

6a00d8341cb87053ef00e54f43abbb8833-640wi

I går kom eg tilbake frå ei veke i Tyrkia. Eg har saman med Leiv Roald Thu vore leiar for ei gruppe som har vore på tematur med vekt på stadar av kyrkjehistorisk og bibelhistorisk interesse. Eg syns me har opplevd utruleg mykje på desse dagane! Kanskje litt for mykje? Det blei i alle høve lange dagar og mange inntrykk! Heldigvis var deltakarane på turen fornøgde, og då er eg som reiseleiar fornøgd!

Reiserute har vore Istanbul (Konstantinopel) – Iznik (Nikea) – Bursa (Prusa) – Akhisar (Tyatira) – Sardes – Alasehir (Filadelfia) – Pamukkale (Hierapolis) – Laodikea – Kolossæ – Selcuk (Efesos). Dessutan hadde me ein dagstur til den greske øya Patmos. Namna i parantes er dei historiske namna på stadane.

Biletet er frå Istanbul. Det viser utsyn over den historiske bydelen med ein av dei mange store moskéane. I bakgrunnen skimtar du så vidt konturane av høghus i den moderne bydelen.

Frans av Assisi

Oppdatering: Sjå også notata Studietur til Assisi 2014 og Cimabue: Frans av Assisi

I dag er det Frans av Assisi sin dag (4. oktober 2005). Det kunne vore utgangspunkt for ein lang artikkel. Det har eg ikkje tid til å skriva i kveld. Men nokre tankar og linkar knytta til Frans vil eg likevel ha med på bloggen i dag.

Frans er ein spennande person frå kyrkjehistoria. Trass i at han levde for 800 år sidan, er han ein person som framleis inspirerer kristne over heile verda med sitt budskap:

  • arbeid for fred
  • kjærleik til naturen
  • ideal om frivillig fattigdom
  • arbeid blant sjuke og fattige

Men i tillegg til denne «radikale» sida ved Frans, var han også radikal på ein annan måte; han var ein mann som ofte trekte seg tilbake frå andre for å vera åleine med Gud. Også i dette har han vore og er forbilde for mange.

Eg var i Assisi hausten 2001 på ein studietur for prestar i Stavanger bispedøme. Det var ein spesiell by å besøkja. Ikkje minst den store katedralen som blei bygd over Frans si grav kort tid etter hans død i 1226, gjorde sterkt inntrykk. På veggene og i taket er det malt flott kunst med scener frå Frans sitt liv. Men Assisi var framleis prega av eit jordskjelv som dessverre øydela mykje i 1997.

Her i Norge er han kanskje mest kjent for bøna som me kallar Frans av Assisis bøn. Bøna er ikkje skriven av Frans. Norsk Bønebok oppgir at den er skriven av ein anonym ca 1913. Men den er i alle høve ei bøn inspirert av hans liv og teneste. Eg tar derfor med bøna her, i ei nynorsk omsetjing som eg har funne i ei anna bønebok.

Herre, gjer meg til ein reiskap for din fred. Hjelp meg å spreia kjærleik der hatet herskar, tru der tvil råder, håp der det er angst og naud. Hjelp meg å få koma med tilgjeving der det er gjort urett, å skapa forsoning der det er strid, å spreia lys der det er mørke, å gje glede der sorg tyngjer.

Meister, hjelp meg å søkja ikkje så mykje å bli trøysta som å trøysta, ikkje så mykje å bli forstått som å forstå, ikkje så mykje å bli elska som å elska.

For det er ved å gje at vi får, ved å tilgje at vi blir tilgjevne, ved å missa vårt liv at vi finn det. Det er ved å døy at vi står opp til æveleg liv.

Bibelsk arkeologi, historie og geografi

6a00d8341cb87053ef00e54f5676d98834-640wi01.10.2005: Det er lenge sidan eg har skrive artiklar på bloggen innanfor kategorien Bibelsk arkeologi, historie og geografi sjølv om dette er eit tema eg liker veldig godt å arbeida med. Men eg har stoff til mange nye innlegg som nok vil koma i tida framover! Den siste tida har eg lese ein heil del om historia til den første kristne kyrkja i Lilleasia, knytt til apostlane Paulus og Johannes. Om ei veke reiser eg til Tyrkia med ei gruppe som bl a skal besøkje aktuelle stadar i den samanhengen.

Biletet viser ein døypefont som er funnen i utgravingane i byen Sardes. Dei kristne i denne byen var blant dei som mottok budskapet som me finn i Johannes Openberring i Det nye testamentet.

Det er mange av lesarane som finn fram til tidlegare artiklar under denne kategorien. Det kan eg sjå av statistikken som eg har tilgang på. Men det er vel ikkje alle som er klar over det stoffet som ligg arkivert i bloggen. Eg har tidlegare skrive artiklar knytt til bibelske stadar i Israel og Hellas, og til spesielle tema som Jesu lidingshistorie og Paulus si misjonsverksemd. Dette stoffet finn du ved å gå inn på kategorien Bibelsk arkeologi, historie og geografi.