Nytt kyrkjeår

28/11/2010

Det er første søndag i advent i dag. Det betyr at me i dag har begynt på eit nytt kyrkjeår. Eg ønskjer lesarane av bloggen eit godt nytt år!

Sjå tidlegare notat her på bloggen om kyrkjeåret:

Har du tenkt over at me som lever i ein kultur prega av kristendomen, har to kalendrar som går parallellt? I tillegg til kalenderåret, følgjer me også kyrkjeåret med sine høgtider og årstider. Det er i denne samanhengen ord som advent og jul høyrer heime.

Les meir


Svensk sjuarma lysestake?

27/11/2010

Vårt Land har i dag (papirutgåva 27.11.2010) eit stort oppslag om dei elektriske sjuarma lysestakene som me har i vindua i adventstida. Journalisten har vore på jakt etter opphavet til denne skikken og har spurt ei rekkje fagfolk innan teologi, kunsthistorie, jødedom, folkeminnegransking mm.

Han finn relativt raskt ut at den sjuarma lysestaken kan knytast til den jødiske menorahen og finn også til slutt ut at den elektriske varianten er svensk. Den blei «oppfunnen» av Oscar Andersson på 1930-talet.

Når eg i dag hentar fram adventsstaken for at den skal lysa i tida fram mot jul, tenkjer eg likevel mest på samanhengen med den sjuarma lysestaken som har røter i Bibelen.

Eg syns også det er interessant å tenkja gjennom den markerte forskjellen mellom jødane sitt forhold til menorahen (som dei ikkje tenner) og vår kristne tradisjon med ein tent sjuarma lysestake. Eg har lært av dei Jesustruande messianske jødane at ein tent sjuarma lysestake er eit tydeleg Messiassymbol.

Sjå tidlegare notat her på bloggen: Den sjuarma lysestaken.


Ung kristen drept i Kairo

27/11/2010

Dei koptiske kristne er den største kristne minoriteten i Midt-Austen. Dei er tydeleg til stades i det egyptiske samfunnet. Men dei slit dessverre alvorleg med å bli akseptert og godtatt.

Denne veka blei bygginga av ei kyrkje i Giza stoppa av politiet. I uroen som følgte, blei ein kristen 19-åring drept. Eg likar ikkje denne utviklinga!

Les meir her.


Arkeologi i Israel, 10/2010

26/11/2010

Bible and Interpretation har publisert ei oppdatering av arkeologiske nyheiter frå Israel i oktober 2010. Artikkelen fokuserer på

  • at Israel Antiquities Authority er 20 år: «… As part of its 20th anniversary celebrations, the Israel Antiquities Authority announced its plan to digitize the complete remains of the Dead Sea Scrolls to make them available to the public on line.»
  • funn av bysantinsk mosaikk frå 500-talet i Tel Shikmona ved Haifa: «… The mosaic presently being exposed and cleaned belonged to an ecclesiastical structure of the Byzantine period and will be exhibited to the public as part of a national archeological park connected with the Hecht Archaeological Museum of Haifa University.»
  • professor Ehud Netzer død: «… This was a tragic end to a distinguished career that started as a site architect under Yigael Yadin at Masada, and finished clarifying most of the important monuments of the Hasmonean and Herodian periods in Israel.»

(via BiblePlaces Blog)


Kor stor var Aelia Capitolina?

22/11/2010

Ny kunnskap om Aelia Capitolina – det romerske Jerusalem i perioden 135-326

Etter at romarane øydela Jerusalem i to omgangar, i år 70 og 135, grunnla keisar Hadrian ein romersk by på ruinane av byen. Denne nye byen fekk namnet Aelia Capitolina; dei ønskte til og med å fjerna bynamnet Jerusalem. Her blei den 10. romerske legionen stasjonert.

Utforminga av denne romerske byen er viktig for å forstå utviklinga av Jerusalem. Framleis er Gamlebyen i stor grad prega av den romerske byplanen. Ein arkeolog i Israel Antiquities Authority (IAA) uttaler i dag:

Information about Aelia Capitolina is extremely valuable and can contribute greatly to research on Jerusalem because it was that city that determined the character and general appearance of ancient Jerusalem and as we know it today. The shape of the city has determined the outline of its walls and the location of the gates to this very day.

Men kor stor var eigentleg denne romerske byen? Med utgangspunkt i dagens inndeling av Gamlebyen, er det vanleg å seia at byen svara til det som i dag er det kristne og det muslimske kvarteret. Sørvest for dette låg leiren til den 10. romerske legionen, i eit område som omtrent svara til det som i dag er det armenske kvarteret. (Kartskissa frå Wikipedia er på dette punktet nokså omtrentleg i forma og plasserer militærleiren langt inn i det som i dag er det jødiske kvarteret).

Det er nyleg gjort arkeologiske funn som viser at byen var noko større enn tidlegare antatt. I dag har IAA offentleggjort funnet av eit romersk badehus frå det 2. hundreåret. Det arkeologiske funnet blei gjort i dagens jødiske kvarter, der ein tidlegare ikkje har rekna med at det var romersk busetnad.

Her er eit utdrag frå pressemeldinga frå IAA:

A 1,800 year old bathing pool that was probably part of a bathhouse used by the Tenth Legion – the Roman soldiers who destroyed the Temple – was exposed in excavations the Israel Antiquities Authority is conducting prior to the construction of a men’s ritual bath (miqve) by the Jerusalem Municipality and the Moriah Company.

The discovery sheds light on the scope of Aelia Capitolina, the city that was founded on the Second Temple period ruins of Jerusalem and that defined the character of ancient Jerusalem as we know it today.

(…)

According to Dr. Yuval Baruch, the Jerusalem District archaeologist of the Israel Antiquities Authority, “What we have here is a discovery that is important for the study of Jerusalem. Despite the very extensive archaeological excavations that were carried out in the Jewish Quarter, so far not even one building has been discovered there that belonged to the Roman legion. The absence of such a find led to the conclusion that Aelia Capitolina, the Roman city which was established after the destruction of Jerusalem, was small and limited in area. The new find, together with other discoveries of recent years, shows that the city was considerably larger than what we previously estimated. Information about Aelia Capitolina is extremely valuable and can contribute greatly to research on Jerusalem because it was that city that determined the character and general appearance of ancient Jerusalem and as we know it today. The shape of the city has determined the outline of its walls and the location of the gates to this very day”.

(Les heile pressemeldinga her)

Funnet er kommentert fleire stadar i dag, blant anna hos CNN og Jerusalem Post.

(via BiblePlaces Blog)


Pilegrim i Jorsalaborg II

21/11/2010

Kva tankar hadde ein norrøn pilegrim som var på veg mot Jerusalem? Eg skriv nå vidare på serien (sjå del I) om abbed Nikolas Bergssons reise til «Jorsalaborg» på 1150-talet og går inn i abbedens tekst i det han nærmar seg Jerusalem:

Så går det oppover til Jorsalaborg, som er den gildaste av alle byar i heile verda. Om den vert det sunge overalt i heile den kristne verda, for der kan ein enno sjå stormerkelege ting etter Kristi pinsle.

Det er kjent for alle som har vore i området, at Jerusalem ligg oppe i fjella, ca 800 m.o.h. Det er derfor heilt korrekt når Nikolas skriv at det går oppover når han nærmar seg byen.

Eg merkar meg at motivasjonen hans ligg i at han skal få sjå ting knytt til Jesu lidingshistorie. Hovudmålet var nok den nyrestaurerte Gravkyrkja (gjenvigsla i 1149 etter korsfararane si ombygging og utviding). Denne kyrkja kjem eg tilbake til i neste del av serien.

Det mest interessante i dette avsnittet, er likevel det abbeden skriv om koss han ser på Jerusalem.  Byen er «den gildaste av alle byar i heile verda». Dette er eit godt uttrykk for den posisjonen byen hadde fått i høgmellomalderen i Europa, i alle høve i kyrkjeleg samanheng. Han skriv at det blir sunge om byen «overalt i heile den kristne verda».

Det stemmer at byen Jerusalem har ein spesiell plass i den kristne salmetradisjonen, både i bokstavleg og ikkje minst i overført tyding. Slik er det også i vår tid. Og dette gjeld ulike kristne tradisjonar i ulike delar av verda. Bakgrunnen er den posisjonen byen har i Bibelen.

Salmen Se, vi går opp til Jerusalem er eit kjent eksempel frå Den norske kyrkja i dag. Salmediktaren Eyvind Skeie omsette den frå svensk i 1980. Salmen blir særleg brukt i fastetida, dei siste vekene før påske. Det siste verset er slik:

Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.

(Norsk Salmebok nr 128, vers 4)

Salmen gir meining å synga, sjølv om ein ikkje fysisk er på veg til Jerusalem. Den handlar om å nærma seg «Frelserens kors og pine» (vers 3) som tema for fastetid og påskefeiring, meir enn å nærma seg byen i geografisk forstand. Likevel har eg fleire gonger opplevd det meiningsfullt å synga salmen når eg er på stadane «der det skjedde».

Hadde salmen vore skriven på 1100-talet, hadde kanskje abbed Nikolas nynna på den mens han sleit seg opp bakkane mot Jerusalem?

Sjå del 3.


Om biblioblogging

21/11/2010

Biblioblogging er akademisk blogging om bibelske studiar og relaterte emne. Det er mange forskarar som har sine eigne bloggar, og dette er sjølvsagt interessant for alle som er interessert i fagleg arbeid med Bibelen. Sjølv syns eg det er spennande å følgja med på nokre av desse bloggane.

Ein av dei eldste bibliobloggane er PaleoJudaica, som blir skriven av James R. Davila. Han starta bloggen i mars 2003. I desse dagar har Davila gjeve eit tilbakeblikk på dei første åra med biblioblogging på ein konferanse i regi av SBLSociety of Biblical Literature. Han har sjølv offentleggjort manuset (på bloggen sin), før han har halde foredraget.

WHAT JUST HAPPENED
The rise of «biblioblogging» in the first decade
of the twenty-first century

© James R. Davila, University of St. Andrews
2010 Annual Meeting of the Society of Biblical Literature in Atlanta
S22-209 SBL Blogger and Online Publication Section

Les foredraget hans her.

Oppdatering: PaleoJudaica gir oss også lenker til andre innlegg på SBL-konferansen om biblioblogging (og liknande fenomen). Sjå RANDOM SBL 2010 REFLECTIONS AND LINKS


%d bloggarar likar dette: