Museum ved Vestmuren?

30/06/2010

Det er planlagt eit nytt museum like ved Vestmuren/Klagemuren i Gamlebyen i Jerusalem. Utfordringa er at det under bakken der bygget skal reisast, ligg flotte restar etter ein romersk hovudveg. Ved bygging av det planlagte museet, vil det bli umogleg å arbeida vidare med desse funna frå romersk tid. Det er derfor strid blant arkeologar omkring dette anlegget.

Den romerske vegen det er snakk om, gjekk ned gjennom Tyropoiondalen. Denne dalen var tidlegare svært tydeleg i terrenget i Jerusalem, som ein sentral dal mellom Hinnomdalen og Kedrondalen. Dalen er idag meir eller mindre fylt igjen, men eksisterer framleis som vegen el-Wad og plassen framfor Vestmuren/Klagemuren. Via Dolorosa følgjer el-Wad mellom 3. og 5. stasjon.

Haaretz skriv nå at ei gruppe arkeologar advarer mot det planlagte museet:

Western Wall museum plans threaten Roman relics, archaeologists warn

Jerusalem planning council to rule on controversial project that opponents claim would destroy valuable ancient structures beneath the Old City.

Jerusalem’s district planning council was on Sunday set to rule on a controversial museum project that archaeologists claim would destroy valuable ancient structures beneath the Old City.

(…)

But a group of archaeologists who have petitioned the council says the new building, designed by architect Ada Karmi, would damage an ancient Roman road, flanked by rare and elaborate columns, that runs beneath the planned construction.

(…)

«The plans would destroy the chance to create a continuous passage of road over 200 meters long – originally a colonnade – which could serve as a foundation stone for researchers and students of Jerusalem’s history, as well as to tourists and the general public,» the archaeologists wrote.

(Les meir)

(via PaleoJudaica)


Landsmøte i Israelsmisjonen

29/06/2010

Denne veka skal eg delta på landsmøte i Den Norske Israelsmisjon i Stavanger. Organisasjonen inviterer til dagar med fellesskap, fornying, lovsong, livsglede, visjon og misjon. Tema for dagane er Løft blikket!

Eg har tidlegare skrive mykje her på bloggen om engasjementet mitt i DNI. Eit av dei første innlegga her på bloggen (i januar 2005) handla om Israel og dei palestinske områda. Då skreiv eg blant anna:

Eg har funne at mitt engasjement for Israel høyrer heime i Den Norske Israelsmisjon. Det er ein organisasjon som først og fremst er opptatt av å fortelja det jødiske folket om Jesus, og forkynna at Han er den Messias dei ventar på. Dessutan er det ein organisasjon som er opptatt av forsoning mellom jødar og palestinarar. Og det er ein av dei organisasjonane som arbeider innanfor Den norske kyrkja og som samarbeider med kyrkja.

På landsmøtet skal me drøfta mål og strategiar for dei neste 10 åra, me skal ha val, bibeltimar, seminar, turar i distriktet, sosiale samlingar og gudsteneste. Det er eigne samlingar for barn og unge. Eg har sjølv vore med og planlagt arrangementet, og meiner me har sett saman eit bra program. Nå ser eg fram tid desse dagane og nøler ikkje med å seia: Eg gleder meg!

Les meir om landsmøtet på nettsidene til Israelsmisjonen og return2sender.


UKM om misjon

28/06/2010

Sist veke var Ungdommens kirkemøte (UKM) samla på Toneheim ved Hamar. Dette året stod misjon på sakskartet, i tillegg til nokre andre saker.

– Misjon er noe vi har omfavnet på UKM, noe vi virkelig har tatt til oss, sier Kristin Mørreaunet. Hun har vært komitéleder for saken «Kom – og gå!» Kristin kommer fra Melhus i Sør-Trøndelag og sitter i Den norske kirkes Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung).

– For meg handler misjon mye om dynamikken mellom det å komme og gå. Vi kan aldri skille de to tingene, men må gjøre begge deler. Vi kommer til kirken, til fellesskapet, til Jesus og sendes ut sammen med Jesus til våre medmennesker. Jeg synes det er fint at vi har sagt noe om at vi som kirke ikke kan velge bort misjon, sier Mørreaunet.

(les meir)

Eg syns det er flott å lesa at UKM uttaler seg slik dei gjer i denne saka. Det kjem tydeleg fram at misjon ikkje er ein aktivitet me som kyrkje driv, men ein sentral dimensjon ved det å vera kyrkje.


Apostelportrett frå ca 400

22/06/2010

Det er i dag blitt kjent at det er funne portrett av apostlane Andreas, Johannes, Peter og Paulus i St. Tecla-katakomben nær Pauluskyrkja, like utanfor bymuren i den gamle delen av Roma.

Bileta blir datert til siste del av 300-talet eller første del av 400-talet. Dette er dermed dei eldste kjente bileta av apostlane.

Reuters skriv:

The paintings have the same characteristics as later images, such as St Paul’s rugged, wrinkled and elongated forehead and balding head and pointy beard, indicating they may have been the ones which set the standard.

Likskapen med seinare portrett av apostlane kan vel like gjerne forklarast med at det har eksistert enda eldre maleri som i dag ikkje er kjende og som allereie på 300-talet var modellerande for korleis ein tenkte seg apostlane hadde sett ut?

Les og sjå bilete av funna:


Synagogen (?) i Magdala

21/06/2010

Ein av dei store nyheitene i bibelsk arkeologi i fjor, var funnet av ein synagoge i Magdala ved Gennesaretsjøen. Nå blir det stilt spørsmål ved om det som er funne, verkeleg var ein synagoge. Bloggaren Tom Powers meiner det er gode grunnar for å stilla spørsmålsteikn ved synagogeteorien:

However, I must ask certain questions about the present find, especially in relation to the other synagogues long dated to the late 2nd Temple period in this country – and there are only a handful: Masada, Herodium, Gamla, Jericho, and perhaps one or two others. For one thing, what other synagogue from this period has a mosaic floor (of any kind or design)? What other synagogue lacks stepped benches around the periphery of the hall? And, indeed, what other synagogue has a decorative carved stone set into the middle of the floor? In short, almost everything about the Magdala structure seems to be an anomaly – if it is what the archaeologists claim.

(…)

As for the present find, from everything I’ve read it seems that the sole basis for the synagogue interpretation is the image of a menorah appearing on one face of the stone in the floor. This, to me, is rather slim evidence. (Les meir)

(via BiblePlaces Blog)


Utgravingar i Omrit 2010

18/06/2010

Dei arkeologiske utgravingane held nå i juni 2010 fram i Omrit nær Cæsarea Filippi, nord i Galilea. Her er det blant anna funne eit interessant tempel. Utgravingane har sin uoffisielle blogg som også har bilder frå staden, sjå Omrit 2010.

Jerusalem Post skreiv i fjor om at dette kunne vera eit tempel bygd av Herodes den store til ære for keisar Augustus. Dei skreiv vidare om ein mulig kristen (jødekristen!) etterbruk av templet. Sjå her.

(via BiblePlaces Blog)


Kartveit om politisk arkeologi

17/06/2010

Professor Magnar Kartveit, MHS, har i dag (17.06.2010) ein kommentarartikkel i Stavanger Aftenblad (papiravisa) om politiseringa av arkeologien i Israel. Han brukar arkeologen Eilat Mazar sine funn (her), som veldig tydeleg og truleg ganske ukvalifisert blir knytt til kong David, som eksempel. Samtidig refererer Kartveit til korleis ein annan kjent israelsk arkeolog, Israel Finkelstein, tenkjer heilt annleis om desse funna og om Jerusalems historie i gamaltestamentleg tid.

Eg vil ikkje utgje meg for å vera fagmann på dette feltet. Og mine tankar om Mazar og Finkelstein har ingen tyding i den store samanhengen. Men eg tenkjer nok at det er relativt trygt å plassera seg ein stad mellom desse to i tolkinga av dei arkeologiske funna i Davidsbyen.

Kartveit er kritisk til politiseringa av arkeologien. Her er nokre sitat frå artikkelen:

Arkeologi er politikk i Jerusalem

(…)

Slike funn er viktige i statsbygginga av Israel. Mange sionistar støttar seg på Bibelen, men arkeologiske funn er like viktige. Som den samaritanske kvinna sa det: Fedrane våre tilbad på dette fjellet.

(…)

Ein boikott ville svekka den seriøse arkeologien eller driva han i armane på dei høgre-orienterte.

(…)

Palestinsk arkeologi har så vidt kome i gang, og ein kan rekna med at den også vil leita etter røter. Kven leitar dei etter? Finkelstein seier at dei første israelittane var kanaanearar. Så kanskje palestinarane vil koma til at dei første palestinarane var israelittar? Frå kvar sin kant vil dei grava seg fram til sanninga. Og brått kan dei stå ansikt til ansikt. Det kan bli steinløye.


%d bloggarar likar dette: