Kretsjubileum i Israelsmisjonen

31/05/2016

Stavanger krets i Den Norske Israelsmisjon 100 år

Arne-Paul III dag er det 100 år sidan Stavanger krets i Den Norske Israelsmisjon blei stifta i St. Johannes menighetshus 31. mai 1916. Kretsen markerte dette med ei innhaldsrik jubileumsfeiring sist helg. Til hausten blir det ny markering med kulturhelg for heile organisasjonen her i kretsen i september. Me er ikkje som «hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant». Kretsen er i høgste grad med i kyrkjelivet her i regionen. Det kan eg seia, «sånn heilt objektivt sett», sidan eg er leiar i kretsstyret og dermed godt involvert i jubileet 🙂

Den Norske Israelsmisjon er en misjons- og kompetanseorganisasjon som vil spre kunnskap om det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

På bildet står eg saman med misjonssekretær Paul Odland ved skulpturen av Johan Peter Lunde, stiftaren av kretsen, utanfor St. Johannes kyrkje. Foto: Trond Bø 2015.

Jubileumshelga starta fredag kveld med at me hadde sabbatsmåltid i Hinna kyrkje. Dette blei ein fin kveld med god mat, musikk ved Trygve Meyers trio (jazz) og mykje anna program. I staden for tale, hadde assisterande generalsekretær Jorunn Andestad Langmoen og eg ein samtale om kva trua sine jødiske røter kan bety for oss som kristne. Me la blant anna vekt på koss den jødiske sabbatstradisjonen med sin kombinasjon av kviledag og heilagdag kan hjelpa oss til å la helga vera annleis enn resten av veka.

Laurdag hadde me ei historisk byvandring i Storhaug bydel, leia av lokalhistorikar og forfattar Gunnar Roalkvam. Dette var veldig interessant. Roalkvam gjorde ein flott jobb. Veret var dessverre ikkje like flott; akkurat denne ettermiddagen hølja det ned, mens det resten av helga var fint ver. På byvandringa passerte me fleire viktige stadar i Israelsmisjonen si historie i Stavanger:

  • Charlottenlund (ved Breiavatnet) som var landstad for fogd Søren Daniel Schiøtz, ein sentral person ved stiftinga av organisasjonen i Stavanger i 1844
  • Me stod i Brødregata og såg ned til staden der Duesalen i si tid låg (Asylgt 6). Dette var Brødrevenene si samlingsstad i Schiøtz sin heim, oppkalla etter Stephan Due. Den Norske Israelsmisjon blei stifta her i 1844 (eventuelt på Charlottenlund)
  • Dagens kretskontor i Nedre Dalgt 9
  • Bygningen som i si tid var St. Johannes menighetshus, Tårngt 41, der Stavanger krets blei stifta av sokneprest Johan Peter Lunde i 1916. Huset er i dag bygd om til bustadar.
  • St. Johannes kyrkje, der Lunde var sokneprest. Utanfor kyrkja står altså skulpturen av han saman med eit par barn. Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann la ned blomar ved skulpturen før me avslutta vandringa her. Lunde blei seinare biskop i Oslo og blir omtalt som «barnebispen»

I tillegg hadde me fleire andre interessante stopp ved byvandringa. Me passerte forsamlingshus for ulike kristne organisasjonar og trussamfunn. Me hadde eit stopp ved minnesteinen over Lars Skrefsrud. Og me gjekk også til Figgjogt der to av snublesteinane i byen ligg. Snublesteinane er minnesmerke over ofra for nazismen under andre verdskrigen. Steinane i Figgjogata er til minne om det jødiske ekteparet Reichwald som budde her. Les meir om dette prosjektet her.

Etter byvandringa hadde misjonssekretær Paul Odland eit interessant foredrag om kretsen si historie. Han har sett seg godt inn i dette stoffet og er vel også den som for nokre år sidan «oppdaga» at me ville ha 100-års jubileum nå i 2016.

Laurdag kveld hadde me jubileumsfest på Misjonshøgskolen med festtale av generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann, song av gruppa Shalom frå Bryne (der Inger er med), helsingar og presentasjon av tidlegare tilsette og  utsendingar frå kretsen.

Søndag hadde me festgudsteneste i St. Johannes kyrkje. Her fekk eg ha preike og misjonsinformasjon, og dessutan dela på liturgien saman med sokneprest Aslaug Austbø. Gudstenesta inneheldt både dåp, nattverd og korsong ved Jærklang frå Bryne. I tillegg deltok utsendingar frå Den Norske Israelsmisjon på gudstenester og møte 11 andre stadar i kretsen denne søndagen.

Det har vore ei flott helg. Eg vil takka alle involverte, og ikkje minst St. Johannes menighet for at me fekk feira jubileumshelga i samarbeid med dei. Kyrkjelyden stilte flott opp for arrangementet på mange måtar, blant anna ved å ta ansvar for servering både laurdag og søndag, og ved å tildela jubileumsoffer til Israelsmisjonen.


Caspari Center 12/2015

04/12/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015.

IMG_4059CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.

Sjå også Caspari Center si nettside.


Caspari Center 9/2015

10/09/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for september 2015. Toppartikkelen handlar denne gongen om ulike kalendrar. I Israel blir det i dag brukt to ulike kalendrar. Slik var det truleg også på Jesu tid. Dette forklarar kanskje ei vanskeleg nøtt i forholdet mellom dei synoptiske evangelia og Johannesevangeliet. Les Elisabeth Levis artikkel om dette i nyheitsbrevet!

IMG_4059CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.

Sjå også Caspari Center si nettside.


Caspari Center 3/2015

26/03/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for mars 2015.

Tematisk tar dei denne gongen utgangspunkt i den jødiske høgtida Trea sitt nyttår og har fleire artiklar knytt til temaet tre og røter. Dei brukar dette til å fortelja om korfor Caspari Center er opptatt av å undervisa om den kristne trua sine jødiske røter.

Her er eit utdrag:

Trær for eksempel spiller en viktig rolle i Bibelen: fra Treet til kunnskap om godt og ondt i 1. Mosebok til Livets tre i Johannes» åpenbaring, og midt i Bibelen finner vi mandeltreet hos profeten Jeremia. I Daniels bok og i Salmene finner vi trær som mer symbolske illustrasjoner – for ikke å glemme trærne i Jesu lignelser og i Paulus» undervisning om oliventreet.

Et av de grafiske symbolene som Caspari senteret ofte bruker, er et tre. Hvorfor? Hadde det ikke vært like overbevisende ganske enkelt å ha bilder av klasserom, bøker eller lærere på våre kurs? Er det ikke et overforbruk av bilder av planter og trær?

Men det er noen biologiske fakta som ganske tydelig kan forbindes med utfordringer i Guds menighet i dag. Ingen forventer at det skal bli frukt på et tre som har fått røttene sine kappet av. Uten røtter: død. Slik vil det alltid være. Likevel finnes det kristne som tror at det ikke er nødvendig å kjenne kristendommens røtter. Erstatningsteologien overser det faktum at greinene som hungrer etter Gud, ikke får næring hvis det ikke er forbindelse til røttene.
Derfor må vi ha illustrasjoner som viser at røttene bærer greinene. Og derfor sørger Caspari senteret for undervisning om den kristne tros jødiske røtter. Vi trenger røtter, slik trærne gjør det.

Sjå også Caspari Center si heimeside: www.caspari.com


Helsing til kretsmøtet 2015

22/03/2015

Kretsårsmøte 22. mars 2015 i Den Norske Israelsmisjon, Stavanger krets

Her er helsinga eg som kretsstyreleiar har skrive til årsmeldinga:

Det er ei glede å kunna invitera til Kretsmøtet 2015. Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling vera med på å bringa evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folket. Samtidig vil me gjerne bidra til større forståing i den kristne kyrkja for at trua har djupe jødiske røter. Dette er eit viktig og interessant arbeid å vera ein del av.

Høgdepunktet for meg i kretsarbeidet i 2014 var kontakten med Bridgebuilders. Konferansen var lokalisert til Strand, og i etterkant var deltakarane gjestar i kyrkjelydar og heimar i Stavanger, Sandnes og på Jæren. Kretsen hadde ikkje direkte ansvar for Bridgebuilders, men me var likevel sterkt involvert i dette viktige arbeidet. Avslutningssamlinga i ei fullsett Bryne kyrkje var ei sterk oppleving og ei av dei største DNI-samlingane i 2014, også om me ser det i eit nasjonalt perspektiv.

Bridgebuilders sitt arbeid for fred og forsoning er viktig for oss i Israelsmisjonen. Deltakarane er blitt utrusta til å vera sendebod for Kristus, – som fredsagentar i nærmiljøet sitt, i Israel og dei palestinske områda og her i Norge.

Det er viktig å følgja med i økonomien i organisasjonen vår. Kretsstyret ønskjer å bidra til at DNI kan arbeida målretta og godt, både utanlands, for eksempel i den spennande nysatsinga i Tel Aviv, og i arbeidet her heime. Det gleder meg at me i 2014 har hatt ei svært god utvikling når det gjeld testamentariske gåver. Det gir all grunn til å vera takknemleg! Samtidig er det urovekkjande at det er ein litt fallande kurve på dei faste personlege inntektene. Dette kan me gjera noko med, kvar på vår plass!

Årsmeldinga viser at det er stor aktivitet og ikkje minst mange dyktige medarbeidarar i kretsen. Kretsstyret har lagt vekt på å vidareføra arbeidet med undervisningssamlingar for ambassadørane og andre medarbeidarar. Me trur at me alle treng stadig påfyll av ny kunnskap og at me gjennom dette kan få eit stadig fornya engasjement for formålet vårt.

Nå har me begynt å sjå framover mot 2016, året då Stavanger krets kan markera sitt 100-års jubileum. Me trur det vil bli eit godt høve til å markera oss her i landsdelen og me håper jubileet vil føra til fornya glede og frimod i tenesta.


Caspari Center 12/2014

08/12/2014

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2014.

Hovudoppslag er artiklar om den jødiske Chanukkafesten og kristen julefeiring, om kva språk Jesus snakka (hebraisk og/eller arameisk?) og om Carl Paul Caspari, som har gitt namn til Caspari Center. Det er i år 200 år sidan Caspari blei født.


Helsing til kretsmøtet 2014

05/04/2014

Kretsårsmøte 6. april 2014 i Israelsmisjonen, Stavanger krets

Her er helsinga eg som kretsstyreleiar har skrive til årsmeldinga:

Israelsmisjonen sitt kretsstyre er samansett av representantar frå ulike delar av kretsen. Me har ulik erfaring og bakgrunn i arbeidet i organisasjonen. Men me samlest om felles mål og me har gode relasjonar til kvarandre. Eg opplever rett og slett at det er kjekt å vera på møte i kretsstyret! Det er derfor ei glede å kunna invitera til Kretsmøtet 2014.

Israelsmisjonen er først og fremst ein misjonsorganisasjon. Me ønskjer å dela evangeliet om Jesus med det jødiske folket. Me vil vera ein del av Guds misjon i verda. Og me vil arbeida for auka kjennskap til trua sine jødiske røter i kyrkja.

Me ønskjer å gå inn i framtida med nye ressursar og ny inspirasjon, og satsar derfor nå målretta på å styrka den frivillige tenesta i organisasjonen. Dette gjer me gjennom ambassadørtankegangen. I haust var mange av ambassadørane samla til festkveld i Stavanger. Og nå i vinter har me hatt undervisningskveldar for å få påfyll til tenesta. Nokre av ambassadørane har til og med deltatt på ”VIP-tur” til Israel! Kretsstyret satsar på at denne gruppa av frivillige medarbeidarar, og ikkje minst variasjonen i oppgåver me er engasjert i, vil veksa vidare i løpet av det komande året. ”Tenester er mange, Anden er ein, Jesu Kristi Ande” står det i ein av dei nye salmane (Norsk Salmebok 2013 nr 537).

Samtidig som me gjerne vil framheva den frivillige tenesta, vil me uttrykkja glede over den tenesta misjonssekretæren utfører i og for kretsen. Paul Odland har oversikt, overskot og masse kunnskap som han raust delar med oss andre. Det set me stor pris på!

Nå i 2014 gleder me oss over å ha utsendingar frå kretsen i Israel; Signe og Peder Idland frå Jåttå i Stavanger arbeider for tida eit halvt år som frivillige medarbeidarar på Ebeneser-heimen i Haifa.

Og me gleder oss til Bridgebuilders 2014-2015 som vil ha sin norske base lokalisert her i kretsen. Arbeidet for fred og forsoning er viktig for oss i Israelsmisjonen. Me håper og trur at deltakarane vil bli utrusta til å vera sendebod for Kristus, – som fredsagentar i nærmiljøet sitt, i Israel og dei palestinske områda og her i Norge.

Kretsårsmøtet er på Moi. Me vil delta på gudstenester i tre kyrkjer i distriktet, – og har deretter middag, årsmøte og Messiasfest i Lund Menighetssenter. Sjå omtale av møtet på Israelsmisjonen si nettside.


%d bloggarar likar dette: