BBC: Nøklane til Gravkyrkja

To muslimske familiar i Jerusalem har det daglege ansvaret for å opna og stenga Gravkyrkja. Dette for å sikra freden i kyrkja!

Kyrkja blir opna kl 4 om morgonen og stengt kl 19 om kvelden. Den eine familien meiner dei har hatt oppdraget heilt frå Omars tid på 600-talet, den andre meiner det var Saladin som gav dei ansvaret på 1100-talet. Det siste høyrest mest sannsynleg ut.

Dette er ei kjent sak som mange har høyrt om før. Men i samband med den pågåande restaureringa av Jesu grav, har det blitt mange nyheitssaker om Gravkyrkja nå i år. BBC hadde nyleg ein stor artikkel om dei to familiane si teneste for kyrkja:

A 1000-year-old promise of peace

Two Muslim families hold the keys to the doors of Jerusalem’s holiest church in order to keep the peace between three feuding Christian denominations.

On a recent Sunday morning, Adeeb Jawad Joudeh Al Husseini was sitting on a bench just inside the sole public entrance to Jerusalem’s Church of the Holy Sepulchre. The doorway to the sprawling church, founded in the 4th Century, is where the 53-year-old Muslim has spent much of his life. His father, grandfather and dozens of generations of forefathers before them also dedicated most of their lives to sitting on this bench, guarding the church believed to contain the tomb of Jesus, Al Husseini said, pulling a 20cm-long iron key out of his leather jacket’s inner pocket.

Les meir

(via BiblePlaces Blog)

 

 

Undersøking av Jesu grav 2016

IMG_6552 Gravkyrkja, inngangen til grava
Jesu grav i Gravkyrkja. Foto: Arne Berge 2005

Jesu grav i Gravkyrkja i Jerusalem blir nå grundig undersøkt. Dette skjer i samband med at det er sett i gang heilt nødvendig restaurering av The Edicule, den litle bygningen (eit kapell) som står på staden der Jesu grav truleg låg. Bildet viser inngangen til kapellet.

The Edicule blei sist bygd opp i 1810 og er altså 200 år gamal. Nå held den på å falla frå kvarandre. Så vidt eg forstår vil The Edicule meir eller mindre bli bygd opp på nytt etter at undersøkingane på staden er gjort.

National Geographic skreiv 31.10.2016:

Unsealing of Christ’s Reputed Tomb Turns Up New Revelations.
For just 60 hours, researchers had the opportunity to examine the holiest site in Christianity. Here’s what they found.

Få dagar tidlegare skreiv dei denne artikkelen om det pågåande arbeidet:

Exclusive: Christ’s Burial Place Exposed for First Time in Centuries

Restorers working in the Church of the Holy Sepulchre in Israel uncover stone slab venerated as the resting place of Jesus Christ.

For the first time in centuries, scientists have exposed the original surface of what is traditionally considered the tomb of Jesus Christ. Located in the Church of the Holy Sepulchre in the Old City of Jerusalem, the tomb has been covered by marble cladding since at least 1555 A.D., and most likely centuries earlier.

(…)

This burial shelf is now enclosed by a small structure known as the Edicule (from the Latin aedicule, or «little house»), which was last reconstructed in 1808-1810 after being destroyed in a fire. The Edicule and the interior tomb are currently undergoing restoration by a team of scientists from the National Technical University of Athens, under the direction of Chief Scientific Supervisor Professor Antonia Moropoulou.

(…)

The structural integrity of the early 19th-century Edicule has been a concern for decades. It suffered damage during a 1927 earthquake, and British authorities were forced to shore up the building in 1947 with unsightly exterior girders that remain to this day. Difficulties among the Status Quo representatives and a lack of financial resources have hindered its repair.

(Les meir)

Neste år inviterer Inger og eg på nytt til tur med pilegrimsvandring i Galilea og Jerusalem. Her blir det ein god kombinasjon av kulturhistorie, bibelhistorie og friluftsliv. Og me skal sjølvsagt oppsøka Gravkyrkja med Golgata og Jesu grav: I Jesu fotspor.

Magnar Kartveits avskjedsforelesing

img_3698

I dag kjenner eg meg inspirert og berika. Då professor Magnar Kartveit hadde si avskjedsforelesing på VID Misjonshøgskolen i dag, blei det invitert til eit ope arrangement. Til og med dei tilsette sitt kakeselskap med helsingar til jubilanten blei opna opp. Og eg som ein bibelfagleg interessert prest, tok imot invitasjonen. Magnar var min første lærar i GT då eg starta som hospitant på (det som den gong heitte) Misjonsskulen i 1976, og eg har alltid sidan sett pris på han som person og bibelforskar.

Magnar heldt ei glimrande forelesing over spørsmålet Kva skal me med Det gamle testamentet? I tillegg var det mange helsingar med gode ord til han og om han. Han delte raust ut manuset då forelesinga var ferdig. Eg fekk også kjøpt med meg festskriftet Jerusalem, Samaria og jordens ender som blei gitt ut til hans 65-årsdag i 2011. Av ein eller annan grunn skaffa eg meg ikkje dette då det var nytt.

Forelesinga vil nok bli publisert fullstendig i ein eller annan samanheng. Eg tar her bare med hans ti punkt med innsikter og tankemønster som me har fått gjennom GT, og som hovuddelen av forelesinga var bygd opp over:

 1. Lineær tid, motsett syklisk tid
 2. Gud: monoteisme
 3. Sekularisert naturforståing
 4. Sjudagars-skjemaet
 5. Geografisk forståing
 6. Synd og sjukdom
 7. Sosial tenkjing
 8. Mot korrupsjon
 9. Maktfordelingsprinsippet
 10. Djupnene i Gud

Før desse punkta hadde han ei innleiing der han nemnte mange som sikkert ville ha blitt forarga over spørsmålet Kva skal me med Det gamle testamentet? Her var både Bob Dylan, settlarane på Vestbreidda og hans eiga bestemor nemnt.

Etter dei ti punkta hadde han nokre kloke ord om koss me skal tolka GT. Han viste til at GT både inneheld viktige idear og tankar som me som kristne kan overta direkte, og tekstar som me må ta imot med ettertanke og filtrera gjennom NT.

I avslutninga framheva han at bibelfagleg arbeid med GT vil gje innhald, form og farge til Guds kjærleik, som NT så flott skildrar i 1. kor 13. Dermed blei dette dei siste orda: Så blir dei verande desse tre: tru, von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken.

Magdalasteinen

Magdala 2015
Foto: Arne Berge 2015

The New York Times har denne veka ein interessant artikkel om Magdalasteinen, som gir ny kunnskap om jødedomen i Galilea på Jesu tid.

Symbolikken på steinen (i sentrum av bildet) er nært knytt til det samtidige templet i Jerusalem. Avisa lar forskarar som arbeider med funnet, uttala seg om tydinga.

A Carved Stone Block Upends Assumptions About Ancient Judaism

“I approached the stone, and I could not believe what I was seeing,” said Rina Talgam, a Hebrew University of Jerusalem professor specializing in ancient art of the Middle East. Israel Antiquities Authority archaeologists had asked her to visit the site to view Magdala’s mosaics and frescoes, but when she first saw the stone, “they said I stood there for three hours.”

Ms. Talgam concluded that she was looking at a three-dimensional depiction of the Temple of Herod, including its most sacred inner sanctum, known as the Holy of Holies.

She has since spent years deciphering and interpreting the symbols that adorn the stone and researching the possible implications of the discovery.

Les meir

Eg har vore i Magdala og sett kopien som står der steinen blei funnen. Etter besøket i februar 2015 skreiv eg om staden i notata Synagogen i Magdala og Pilegrimskyrkja i Magdala. Seinare var eg tilbake på staden saman med Inger i sommar.

Eg satsar på at me fleire gonger kan koma tilbake til Magdala! For her blir det for tida bygd eit flott pilegrimssenter og det blir stadig gjort nye og interessante arkeologiske funn.

(via BiblePlaces Blog)

Caspari Center 12/2015

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for desember 2015.

IMG_4059CC er eit studie- og ressurssenter som blir drive av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre aktørar. Fokus er på leiarutvikling, disippeltrening og forsking. CC er også ein viktig brubyggjar mellom den messianske bevegelsen og den verdsvide kyrkja.

Sjå også Caspari Center si nettside.

Allehelgensdag om salt og lys

Notat til søndagens tekst: Matteus 5,13-16

De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned.

De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. Slik skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!

Dette er svært viktige bibelvers for forståinga av Bergpreika.

Sjå notatet Salt og lys, som eg skreiv i 2012 då denne bibelteksten sist var preiketekst på Allehelgensdag.

Taizé, 10 etter Bror Roger

Etter hvert har det økumeniske klosteret i Taizé utviklet seg til et unikt åndelig sentrum i Europa, ikke minst for unge mennesker. Under broder Rogers veiledning har brødrene inkarnert sin enhetsvisjon gjennom å leve den. Deres lavmælte liv er en skarp protest mot splittelsens skandale i Kristi kirke.

Slik skriv Peter og Joel Halldorf om Bror Roger i boka De fulgte Jesus.

Det er i dag (16. august) 10 år sidan det tragiske drapet på den kristne leiaren under ei gudsteneste i Taizé (her).

Koss er situasjonen for det økumeniske klosteret nå, 10 år etterpå? Vårt Land skriv om klosteret i dag: Stillheten forener dem fortsatt. Hvert år reiser 100.000 europeiske ungdommer til et kloster i Frankrike.

Utgraving av teater i Izmir

Den bibelske byen Smyrna heiter i dag Izmir. Eg har tidlegare skrive om utgravinga av agora i Smyrna. Nå er ein i ferd med å avdekke restane etter eit romersk teater i byen. Dette kan kanskje vera staden Polykarp blei drept som martyr ca år 155?

Myndigheitene arbeider med å ekspropiera eigedomar og fjerna hus for å grava fram teateret. Det blir opplyst at staden har vore kjent frå studier i området for nærare 100 år sidan.

Demolitions reveal ancient Roman theater in Aegean town
The stage walls and entrance of a Roman-era amphitheater in İzmir’s Kadifekale neighborhood, once covered by expropriated shanty houses, have been unearthed due to the efforts of the İzmir Metropolitan Municipality.

The municipality has issued an order of expropriation on a 12,900-squaremeter area to unearth the ruins of the amphitheater. So far, 137 title deeds covering an area of 11,115 square meters have been purchased and 175 buildings have been demolished. The judicial process for the expropriation of the last 15 buildings in the area is ongoing, municipal officials noted.

Archeologists will start working in the area once the demolition is over.

The most comprehensive information about the ancient theater in Kadifekale can be obtained in the studies of Austrian architects and archaeologists Otto Berg and Otto Walter, who conducted studies in the region in 1917 and 1918, from their plans and drawings.

The remains of the theater, which is thought to have held a capacity of 16,000 people, has characteristics of the Roman era according to many researchers, the study reports.

Les meir

(via BiblePlaces Blog)

Charlesworth om Jesu påske

Det finst mykje interessant bakgrunnsstoff for påsken i Bibelen. Vår kristne påskefeiring handlar om Jesu liding, død og oppstode. Men bak dette ligg den jødiske påsken, fridomsfesten som Jesus og disiplane feira.

Dette er ikkje to påskefeiringar som bør haldast frå kvarandre. Tvert imot, nettopp når me ser etter samanhengar og kryssreferansar mellom GT og NT oppdagar me stadig nye sider ved påskebodskapen. Den kristne trua har djupe jødiske røter.

Professor James H. Charlesworth har skrive ein interessant artikkel på The ASOR Blog:

The Last Passover of Jesus

Jesus was in Jerusalem the week before his crucifixion. At least three questions may be asked. Why was he in Jerusalem? Why was that time important? What traditions, beliefs, and hopes did Jesus celebrate and where?

Les meir

 

Caspari Center 3/2014

Caspari Center i Jerusalem har lagt ut den norske utgåva av sitt nyheitsbrev for mars 2014.

Hovudoppslaget er om den jødiske purimfesten som i år kjem søndag 16. mars (feiringen startar laurdag kveld): Purim – Den skjulte Gud?

Elles er det ein artikkel om at fleire kristne arabarar enn tidlegare går inn i det israelske forsvaret. Dette er sjølvsagt noko som det er ulike syn på. Vidare er det fleire artiklar, utdrag frå Media Review  og invitasjon til missiologikurset Jøden Jesus – et lys for folkeslagene (i november 2014).

Sjå også Caspari Center si heimeside: www.caspari.com

Kaj Munks preiker

Eg set stor pris på Kaj Munks to preikesamlingar som kom ut her i Norge like etter krigen. Med sin heilt personlege stil forkynte den danske diktarpresten på ein frimodig og – for nazistane – provoserande måte. Det førte til at han blei drept av tyskarane (januar 1944).

Preikesamlingane hans er relativt lette å få tak i på antikvariat. Dei blei trykt i store opplag:

 • Ved Babylons floder. Danske prekener 1941. Oversatt av Ronald Fangen. Oslo 1945.
 • Med ordets sverd. Danske prekener 1941-1942. Oversatt av Stephan Tschudi. Oslo 1946.

Kaj Munk ville hatt fødselsdag i dag, 13. januar. I samband med dette skreiv Olav Egil Aune nyleg om han i Vårt Land (papirutgåva 10.01.2014):

Martyren Munk

(…) Det må ha vært en fryd å høre Kaj Munk preke: Frodige bilder, høystemt på Guds vegne, nådeløs på urettens, og sarkastisk så det suste. Så var han – midt i sin pietistiske påståelighet – kunstner, også. Og mente høyt og tydelig at komponisten, dikteren, maleren, bildehoggeren og skuespilleren var «Guds prester»: «De ærer Ham ofte bedre med sine prekener enn de autoriserte med sine (…)».

(…)

Jo visst, i dag er Kaj Munk en dansk helt. En martyr, snakkes det om i danske aviser. En som talte tyranniet midt i mot og betalte høyeste pris for det. Ordet lever, om ikke så mye annet av det han skrev. Men les da for all del preknene!

Eg har tidlegare skrive om Kaj Munk her:

Berekraftig reiseliv, Nasaret

Fauzi Azar Inn, NasaretEg har vore innom gjestehuset Fauzi Azar Inn fleire gonger dei siste to åra. Kvar gong blir eg slått av kor entusiastisk folka der fortel om betydninga som staden har fått i Nasaret.

Det spesielle gjestehuset blir drive i eit 200 år gamalt arabisk herskapshus.

Eg skreiv første gong om staden i notatet Nye opplevingar i Nasaret.

Nå har staden igjen fått positiv omtale, denne gong gjennom ein svensk/israelsk studie om kva betydning denne etableringa av har hatt i Nasaret.

How one business in Northern Israel becomes a global model for sustainable tourism

Sustainable tourism is a buzz-word being thrown around throughout the world when it comes to talking about new developments in the tourism industry. But far away from the images of eco-resorts being developed in the Amazon, in the city of Nazareth in northern Israel, famous as the hometown of Jesus, one Inn has had an impact on the local community which has now been named as a model case for community based sustainable tourism development in a joint research paper published by Israeli and Swedish academics.

The Fauzi Azar Inn, which was founded in 2005 by a Jewish tourism entrepreneur and a local Arab family, in Nazareth, Israel’s largest Arab city, was groundbreaking in the levels of cooperation between communities it created. However, the impact has gone far beyond just that. The Inn is set in the center of Nazareth’s Old City, an area which, at the time of opening had no tourist accommodation despite the city’s global reputation and its location just minutes from major Christian sites such as the Basilica of the Annunciation and Mary’s Well.

The opening of the Fauzi Azar Inn, in an Ottoman Mansion which was previously derelict and a breeding ground for drug dealers, first brought a trickle of tourists into the city. Over time, that trickle turned into a stream, and could now be described as a river. In fact, the flow of tourists into Nazareth’s Old City is so strong that alongside the FauziAzar are now five new guesthouses, fully owned and operated by local Nazarethites with the full support of the founder of the Fauzi Azar, Maoz Inon.

Les meir

Nå er Inger og eg sjølve eksempel på at det har skjedd noko med reiselivet i Nasaret. Fram til i fjor hadde me aldri sove i byen, bare vore innom på korte stopp for å sjå Bodskapskyrkja og Nazareth Village. I fjor sommar (2012) overnatta me to netter på Fauzi Azar Inn før vandringa på Jesus trail. Etter dette har eg kome tilbake til Nasaret fleire gonger, nå også for å overnatta. Det foreløpig siste opphaldet i byen var i haustferien, då Inger og eg var reiseleiarar for ei gruppe av venner og venners venner på pilegrimsvandring på Jesus trail.

Sjå gjestehuset si heimeside her.

Her er nokre fleire av bildene våre frå staden:

Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Den beskjedne inngangen til Fauzi Azar Inn, foto Berge 2012

Menorah, Jerusalem ca 600

hu130909_mazar2Det er i dag kunngjort eit spennande funn av ein gullmedaljong med jødisk symbolikk, bl a ein menorah. Funnet er gjort på området like sør for tempelplassen i Jerusalem.

(Foto: Ouria Tadmor / Copyright: Eilat Mazar).

Medaljongen skal vera frå bysantinsk tid, dvs byens kristne periode. Arkeologane knyter funnet til dei urolege tidene omkring 614, då persarane øydela mykje i byen.

Det er sjeldan kost å finna ein gjenstand med så tydeleg jødisk symbolikk frå denne perioden i Jerusalems historie.

Kunngjeringa kjem frå The Hebrew University of Jerusalem:

Ancient Golden Treasure Found at Foot of Temple Mount
“Ophel Treasure” includes gold medallion with Menorah, Torah and Shofar etchings

Bildet under er frå det aktuelle arkeologiske utgravingsområdet. Det blei tatt på studieturen i januar 2013, då eg hadde ein interessant runde i dette området saman med Karl Olav Sandnes.

Frå Ophel, sør for tempelplassen. Foto: Arne Berge 2013
Frå Ophel, sør for tempelplassen. Foto: Arne Berge 2013

Tekstfunn ved Gihon

Photo: Clara Amit, Israel Antiquities Authority Det er gjort funn nokre svært gamle tekstfunn ved Gihonkjelda i den eldste delen av Jerusalem. Israelske arkeologar antyder at tekstane er frå ca 700 f.Kr. og at ein Sakarja som er nemnt i Andre Krønikebok (2. Krøn 20,14), kan vera nemnt i eit av tekstfragmenta.

Bildet viser det aktuelle fragmentet. Foto: Clara Amit, Israel Antiquities Authority.

Forrige helg sende Israel Antiquities Authority ut denne pressemeldinga:

2700 Year-Old Inscription Found in Archaeological Excavations in the City of David

Archaeological excavations conducted by the Israel Antiquities Authority in the area of the Gihon Spring in the City of David, in the Walls around Jerusalem National Park, have unearthed a layer of rich finds including thousands of broken pottery shards, clay lamps and figurines. Most intriguing is the recent discovery of a ceramic bowl with a partially preserved inscription in ancient Hebrew. While not complete, the inscription presents us with the name of a seventh century BCE figure, which resembles other names known to us from both the Biblical and archaeological record (see examples below) and providing us with a connection to the people living in Jerusalem at the end of the First Temple period. This fascinating find will be presented at Megalim’s Annual Archaeological Conference which will take place on Thursday, August 29th in the City of David.
The most similar name to our inscription is Zechariah the son of Benaiah, the father of the Prophet Jahaziel. The name Zechariah the son of Benaiah appears in 2 Chronicles 20:14 where it states that Jahaziel, son of Zechariah, son of Benaiah, a Levite of the sons of Asaph, prophesized before the Biblical King Jehoshaphat before the nation went off to war against the ancient kingdoms of Ammon and Moab.
Israel Antiquity Authority archaeologists Dr. Joe Uziel and Nahshon Zanton, who discovered the bowl while excavating remains associated with the First Temple period destruction, explained that the letters inscribed on the shard likely date to the 8-7th centuries BCE, placing the production of the bowl sometime between the reign of Hezekiah and the destruction of Jerusalem under King Zedekiah. The archaeologists also explained that the inscription was engraved on the bowl prior to firing, indicating that the inscription originally adorned the rim of the bowl in its entirety, and was not written on a shard after the vessel was broken.
While the purpose of the inscription on the bowl is unclear, archaeologists have posited that the bowl may have contained an offering, likely given by the individual whose name was inscribed on the bowl, or alternatively given to him.

Inscription Analysis
The first letter of the ceramic bowl’s partially preserved inscription in ancient Hebrew script is broken and is therefore difficult to read, but appears to be the letter ר. The next three letters יהו constitute the theophoric suffix (the component in which the name of the deity appears as part of the first name, such as Yirme-yahu and Eli-yahu, etc). These letters are followed by בנ (the son of) after which appears the patronymic name composed of the three letters בנה. According to archaeologists Uziel and Zanton, “If we consider the possibility that we are dealing with an unvowelized or ‘defective’ spelling of the name בניה (Benaiah), then what we have before us is the name «…ריהו בן בניה»

Many of the first names mentioned in the Bible contained the theophoric component יהו, as is the case of this inscription from the City of David. Besides the biblical references, other examples of this have also been found in archaeological excavations, written on a variety of objects such as seals, bullae, pottery vessels or even carved on rock. Noteworthy among the many names that end with the theophoric suffix יהו are several prominent examples that were previously discovered in City of David by Professor Yigal Shiloh, such as Gemar-yahu the son of Shaphan, Bena-yahu the son of Hoshayahu, etc. which were also found in the destruction layer and the ruins of the Babylonian conquest.

For information on the Megalim-City of David Annual Archaeological Conference please call *6033 or visit http://www.cityofdavid.org.il

Click here to download high resolution pictures: 
1. Pottery Sherd of a Bowl from the end of the First Temple Period, bearing the inscription «ryhu bn bnh». Photo: Clara Amit, Israel Antiquities Authority
2. Various finds from the fill layer of the end of First Temple period: oil lamps, LMLKstamped handles and female figurines. Photo: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

For more details contact Meyrav Shay, Public Information, Israel Antiquities Authority at 052-4284408, meyrav@israntique.org.il

(via PaleoJudaica)

Updates to The Complete List of Biblioblogs

The Biblioblog Top 50

The Complete List of Biblioblogs, which lists every blog whose primary interest is academic biblical studies, has been updated on The Biblioblog Top 50. We regret that the list had not been sufficiently updated over the last two years and we are now seeking to restore it as a useful tool for biblical studies bloggers and their users.

If you are aware of any blogs which should be added to the list, or any other changes which should be made, please email biblioblogtop50 [at] yahoo.com.

For users’ convenience, the top 20 and top 50 biblioblogs are indicated beside each relevant biblical studies blog. Rankings will be revised quarterly, and will take into account the biblical studies content and the impact and popularity of the blog (i.e. applying standard X Factor rules, mutatis mutandis). The first quarterly update will take place for the quarter ending 30 June 2013.

View original post

Expert Travel Recommendations Israel

Her er gode reisetips for Israel frå den israelske guiden Shmuel Browns. Nokre av stadane han nemner, har eg vore, men slett ikkje alle. Men eg stolar på anbefalingane hans.

Israel Tours

I was contacted for an article in a UK magazine on travel to Israel. This is what they say about Israel:

Get the insiders» guide to Israel from those who know it best. There’s nothing like first-hand experience. But if you can’t get it, then the second best thing is to borrow someone else’s. And when it comes to knowing Israel, you won’t find experts with more expertise than ours – take a look at why they love Israel. With its long history, melting pot of cultures, religious heritage and cosmopolitan cities, Israel is an unforgettable destination.

They asked a series of questions and wanted my recommendations.

Favorite place to stay, a city/rural town or village rather than a specific hotel?
The two favourite places to stay while in Israel are Tel Aviv and Jerusalem but I would suggest something different. Since the Negev desert in the south makes up 60% of Israel’s…

View original post 488 fleire ord

Evangeliet etter Matteus?

Kven har eigentleg skrive dei ulike delane av Bibelen? Det er eit stadig tilbakevendande spørsmål i forskinga.

Matteusevangeliet har ingen opplysningar om kven som er forfattar av skriftet. Ein gamal kyrkjeleg tradisjon seier at evangeliet er skrive av tollaren Matteus i Kapernaum (Matt 9,9). Derfor har skriftet frå gamalt av hatt namnet Evangeliet etter Matteus. Men svært mange forskarar vil seia at det er usannsynleg at denne tollaren (som blei Jesu disippel) skreiv evangeliet.

I dag kom eg over ein blogg som viser at det i ein del nyare kommentarar i større grad enn tidlegare likevel blir opna for at Matteus kan vera forfattaren av evangeliet:

The authorship of Matthew in recent commentaries

(…) What intrigues me, aside from the move to an earlier dating of the gospel, is a (re)turn to establishing Matthew the tax-collector and disciple of Jesus as the author of the gospel. This is not exactly argued for explicitly, but as a possibility.

(…)

Anyway, if I can make some tentative conclusions, I think a trend is emerging within Matthean scholarship towards a renewed case for naming the apostle Matthew as the author of the gospel, but this is occurring through some subtle shifts in language. While there has been no real change in available evidence or argumentation (aside from the preference for an earlier dating), we find a peculiar move from the somewhat negative “unlikely” to the more optimistic “possibility”. In other words, while previous scholars cautiously took a cup half-empty approach, more recent scholars feel able to turn the same or similar conclusion into a cup half-full approach. Although the evidence cannot support the authorship of the apostle Matthew with certitude, it remains a distinct possibility. But, of course, this has pretty much always been the case – just as any number of potential authors remain possible. And this is why I would’ve thought the best conclusion, based on the available evidence, is for an anonymous author. So what might this subtle shift in language really be about?

Les meir

Innlegget er skrive av ein Robert Myles (som eg ikkje kjenner noko til) på bloggen Auckland Theology, Biblical Studies, et al. Eg fann den via sist utgåve av Biblical Studies Carnival.

Tradisjonen som peiker på Matteus som forfattar, går tilbake til ein tekst frå ca 130 av biskop Papias i Hierapolis (dagens Pamukkale i Tyrkia). Han opplyser at Matteus skreiv ned Jesu ord og gjerningar på hebraisk. Papias sitt skrift finst ikkje i original, men er gjengjeve i Eusebius si kyrkjehistorie (III.39).

Sjå også det tidlegare bloggnotatet Evangelisten Matteus.

Sjå satelittbileta som viser korleis Dødehavet har blitt mindre dei siste 40 åra, på Shmuel Browns sin blogg. Det dreier seg om ei økologisk krise for sjøen som ligg på det lågaste punktet på jorda.

Israel Tours

Dead Sea Shrinking (1972, 1989, 2011)

The Dead Sea is less than an hour drive from Jerusalem so it’s an area that I guide often. I always point out the two black lines on the rocks to the right of the highway across from Ein Feshka, the levels of the sea as recorded by the Palestine Exploration Fund in the 1920s and explain that the Dead Sea is shrinking by a meter a year. I usually get asked how the Dead Sea has changed over time. These satellite photographs from Nasa’s Earth Observatory website show it clearly.

The false-color images above were captured by the Landsat 1, 4, and 7 satellites on September 15, 1972, August 27, 1989 and October 11, 2011.
All three images include a combination of near-infrared, red, and green wavelengths. Deep waters are blue or dark blue, while brighter blues indicate shallow waters or salt ponds (in the south). The pale pink…

View original post 48 fleire ord

Forfølging i Pakistan

Forfølging av kristne skjer også i vår tid, mange stadar i verda. Nettsida Sammen for de forfulgte følgjer godt med og gir oppdatert informasjon om situasjonen. Hovudoppslaget nå er om forfølginga som braut ut i Pakistan i forrige veke:

Kristne brent til døde

Lørdag 1. august ble flere enn 50 kristne hjem og en kirke påtent i landsbyen Gojra, nordøst i Pakistan. Flere kristne ble drept, blant dem et barn. Bakgrunnen for angrepet var rykter om at noen kristne hadde bedrevet blasfemi mot Koranen, noe den påfølgende politietterforskning avviste. (Les meir)

Ramadanfestivalen

I kveld har eg vore på ei samling i regi av RamadanfestivalenInternasjonalt Hus i Stavanger. Det var eit temamøte om Islam i møte med norsk og vestlig kultur.

Møtet opna musikalsk ved Pearls of Islam. Vidare var det innlegg ved Jan Opsal, islamekspert ved Misjonshøgskolen, skribenten Iffit Z. Quershi og Ahmed Larous, grunnleggjar av Ramadanfestivalen i Nederland. Etterpå var det vennskaps- og dialogmåltid der eg kom i prat med ungdomar med marokkansk bakgrunn. Til slutt var det spørsmål og kommentarar til dei som hadde hatt hovudinnlegga.

Det var ein interessant kveld. Eg trur det er viktig med møtestadar der ikkje minst kristne og muslimar kan prata saman (og ikkje om kvarandre). For meg var kanskje den viktigaste oppdaginga i kveld at ramadan ikkje bare handlar om faste, men også har eit sterkt fokus på fellesskap og mellommenneskelege relasjonar.

Israelske bokbål

Det har denne veka vore avisoppslag om det som kan tyda på ein aukande motstand mot messianske jødar i Israel. Det er enkelte ortodokse miljø som går hardt ut mot dei Jesustruande jødane, og dei er villige til å bruka sterke verkemiddel.

Vårt Land skriv:

Politiet i Israel etterforsker nå hvorfor flere hundre nytestamenter ble brent i byen Or Yehuda for to uker siden.

Byens viseborgermester, Uzi Aharon, har uttalt at han samlet flere hundre testamenter for å hindre spredning av kristen litteratur. Foreløpig benekter han å stå bak bibelbålet. Aharons har sagt til CNN at tre tenåringer tente på nytestamentene, og at han ikke var tilstede da det skjedde.

– Bibelbrenningen er ett av flere eksempler på ortodokse jøders reaksjon på misjonsvirksomhet. De opplever Det nye testamentet som en bok som angriper jødedommen, sier Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. (les meir)

Det er ikkje vanskeleg å vera kristen i Israel, bare ein ikkje er jøde! Det som skapar uro er at dei messianske jødane hevdar at det er fullt mogleg å vera jøde og samtidig tru på Jesus. Ja, dei seier at Jesus er den Messias som profetane har talt om, og at dei slett ikkje blir mindre jødiske når dei trur på oppfyllinga av profetiane!

Nå er det positive teikn som tyder på at dei messianske jødane gradvis blir meir aksepterte i det israelske samfunnet. Men samstundes tilspissar altså situasjonen seg i forhold til dei sterkaste motstandarane av denne utviklinga.

Eg ønskjer å følgja med i denne situasjonen. Det er svært viktig å halda fram at religionsfridomen i Israel også må gjelda for dei messianske jødane. Og det er viktig å støtta dei i deira syn på at det ikkje er ein motsetnad mellom å vera jøde og å tru at Jesus er jødane sin Messias og verda sin Frelsar.

For den som vil vera godt orientert om dei messianske jødane sin situasjon i Israel, anbefalar eg Caspari Center Media Review, eit nyhetsbrev med samandrag frå aktuelle israelske aviser:

The Media Review, a Caspari Center exclusive, is an English-language synopsis of articles originally published in the Israeli press and focusing on Messianic Jews and Christianity.

Gjev fred på jorda

Fredsbøna til kyrkja

Allmektige, evige Gud, du som kan leia og bøya menneskehjarte, vi bed deg: Hjelp og styrk alle dei som i dag har det store ansvaret for fredssaka i verda. Ta i di mektige hand leiarane i nasjonane, vend hjarta deira til deg og gjev dei kraft i striden mot alt det som vil forføra oss til det som vondt er.

Gjev fred på jorda, og hjelp di kyrkje til å fremja freden mellom folka. Vern vårt folk og våre heimar mot krig og splid, og lat oss byggja og bu i fridom og fred i dette kjære fedrelandet vårt som du har gjeve oss. Hjelp oss å tena deg med truskap og saman med alle folk på jorda å stå faste i striden mot det vonde, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever og råder, éin sann Gud frå æve til æve. Amen.

Meir om israelsk bibelkonk.

Eg har tidlegare skrive om den uventa publisiteten dei messianske jødane har fått i Israel pga ei ung messiansk jente si deltaking i ein populær bibelkonkurranse. Nå har eg fått litt meir informasjon om koss denne saka har utvikla seg. Det er tydeleg at rabbinarane ikkje har fått særleg oppslutning om oppfordringa til boikott. Det er bra, syns eg.

Misjonærane Else Brit og Håvard Kleppe i Haifa skriv i sitt siste nyhetsbrev:

Kanal 1 sender alltid den store Bibelkonkurransen for jødisk ungdom på nasjonaldagen. I forkant var det stor oppmerksomhet om ei ung, Jesustroende jødinne som hadde nådd finalen. 16 år gamle Bat-El Levi vakte rabbinernes vrede, bare pga av det faktum at hun er messiansk jøde. Begge sjefsrabbinerne ba alle de andre deltakerne om å boikotte hele konkurransen på grunn av Bat-El. En av deltakerne valgte å følge rabinernes oppfordring. Undervisningsminister Julia Tamir, var tydelig på at det var uaktuelt å avlyse konkurransen. ”Ungjenta er registrert som jøde og arrangørene gransker ikke den enkeltes tro; — vi er bare interessert i å prøve deltakernes kunnskap.”

Nå nådde ikke Bat-El helt opp i finalen, men de Jesustroende jødene fikk stor mediaomtale. Antimisjonsorganisasjonene hevder at misjonærene kaster seg over de som ikke får det til i livet. De har etter hvert problem med de mange velutdannede jødene som er medlemmer i messianske menigheter.

Boikott pga messiansk jøde?

The beauty of the Jewish world is the diversity.

Dette er sagt av ein israelsk advokat som argumenterer for dei messianske jødane sin rett til å sjå på seg sjølv som jødiske.

Men dette er ikkje allment godtatt i Israel. Tvert imot blir dei messianske jødane i enkelte mektige miljø heller oppfatta som ein rød klut. Spesielt er antimisjonsorganisasjonen Yad L’Achim ein aktiv motstandar. Dette dreier seg om ortodokse jødar som ikkje godtar at det er mogleg å vera jøde og samtidig tru at Jesus er Messias.

Nå har motstanden mot dei messianske jødane fått ny publisitet i Israel. Jerusalem Post fortel at antimisjonsorganisasjonen har gått til det uvanlege skrittet å oppfordra til boikott av ein årleg og populær bibelkunnskapskonkurranse, fordi det viser seg at ein av finalistane er messiansk jøde.

Vårt Land har saksa saka frå Jerusalem Post (men omtaler den aktuelle kvinnelege finalisten Bat-El Levi som mann!):

Calev Myers, leder for en gruppe advokater som representerer messianske jøder, kaller boikottaksjonen et tegn på svakhet.

– Hvis deltakelsen til én messiansk jøde er nok til å ryste verdenen til disse rabbinerne, er det et tegn på at fundamentet deres er svakt, sier han.

– Det er på tide at de blir fratatt monopolet på å definere hvem som er jøder, sier Myers. (les meir)

Den avsluttande kommentaren til advokaten Myers er litt meir utfyllande i den israelske avisa. Han framhever her mangfaldet i den jødiske verda som noko verdifullt:

«It is about time that they stop having a monopoly over determining who is a Jew. The beauty of the Jewish world is the diversity. If you can still be considered a Jew even if you believe that the Lubavitch Rebbe [Menachem Mendel Schneerson] is the messiah, the same thing should hold true if you believe Jesus is.» (Les heile meldinga i Jerusalem Post her)

Sjølv om den veksande messianske rørsla framleis utgjer mindre enn 2 promille av den jødiske befolkninga i Israel, har den i det siste blitt meir synleg og faktisk også i større grad enn tidlegare blitt akseptert. Det skal derfor bli interessant å sjå kva som vil skje i opinionen i denne saka.

Jesus og romarane

Den israelske avisa The Jerusalem Post har i dag ein kronikk om Jesus! Det dreier seg om skribenten Shmuley Boteach som skriv om Jesu forhold til den romerske okkupasjonsmakta, inspirert av den britisk-jødiske forskaren Hyam Maccoby. Eg kjenner verken Boteach eller Maccoby frå før. Det er tydeleg at skribenten meiner han har grunnlag for ei fullstendig omskriving av den Jesushistoria som me kjenner frå NT. Han meiner det må vera heilt feil at Jesus ikkje var meir kritisk til romarane enn det NT gir inntrykk av.

The Jerusalem Post fortel av Boteach arbeider med ei bok om den jødiske Jesus. Prosjektet med å forstå Jesus med utgangspunkt i det jødiske har eg stor sans for, og det er slett ikkje unikt for Boteach. Eg tenkjer at Jesu forhold til romarane er ein studie verdt, men eg er likevel noko usikker på dette skriveprosjektet. Det verkar som Boteach meiner Paulus er den store, stygge ulven som har fjerna Jesus frå sin jødiske kontekst. Dette er etter mitt skjøn ei grov forenkling og heller ikkje nokon revolusjonerande eller ny ide. Sjølv om Paulus blir kalla heidningane sin apostel, skal me ikkje gløyma at også han var jøde og at han alltid forkynte Jesus som Messias (med utgangspunkt i GT) i synagogen før han utvida perspektivet til det ikkje-jødiske samfunnet.

Boteach skriv:

Either the night before Passover, or the Seder night itself, is the time Christians believe to have been Jesus» Last Supper. So, as I sat on Pessah rereading the New Testament in preparation for an upcoming debate in the UK on whether belief in Jesus is compatible with Judaism, I was struck by a powerful insight made by the brilliant British-Jewish scholar Hyam Maccoby.

I shall sum it up, as he does, in a single word: Romans. How could it be that Jesus, the man who defended the innocent and condemned the wicked, the man who drove the moneychangers out of the Temple with a whip, the man who declared it his objective to be the light of the world, never opened his mouth against the Romans? Here was Jesus, a man impassioned in his commitment to justice, a man of extreme sensitivity to the sufferings of others, condemning the Jews, but never the Romans.

(…)

IT IS for this reason that we have to rethink Jesus» mission and what he was trying to accomplish. I have written many articles arguing that it is time for the world Jewish community to reclaim the Jewish Jesus by understanding his original mission and his great love for his people before his story was later edited by Pauline writers and before he was made into an enemy of the Jews and a friend of the Romans.

In my next column on this subject I intend to summarize Maccoby’s conclusions that will, based on the sources, make the real Jesus known not as an enemy of Judaism but as a Jewish patriot who sought to win Jewish independence from Rome, and who was thus cut off mercilessly by Pontius Pilate for his act of rebellion. (les meir)

PaleoJudaica kommenterer artikkelen i Jerusalem Post slik:

Shmuley Boteach presents a revisionist reading of Jesus in the Jerusalem Post.

(…)

It’s an interesting idea and I look forward to reading the next column or columns. (I haven’t read any of the articles he mentions.) But the implied moral equivalence between the Nazis and the ancient Romans is very overdone. The Romans ran an empire in a brutally efficient way, but they didn’t engage in systematic genocide for genocide’s sake. And whether death by crucifixion was worse than many of the deaths people died in the Nazi death camps is at the very least open to debate.

That said, it’s entirely possible that Jesus had criticisms of the Romans that were censored by his earliest followers for the sake of their own safety. But I’d like to see some positive evidence.

God jul!

Jula inneheld eit stort mysterium. Gud blei menneske. Han kom inn i vår samanheng, han tok bustad mellom oss.

Eg helsar alle lesarar av bloggen GOD JUL med nokre ord frå juledagens evangelium, med ønskje om at me aldri blir ferdige med å undra oss over mysteriet i jula:

Og Ordet vart menneske
og tok bustad mellom oss.
Og vi såg hans herlegdom,
ein herlegdom som den einborne Sonen
har frå Far sin,
full av nåde og sanning. (Joh 1,14)

Bibelsk arkeologi, historie og geografi

6a00d8341cb87053ef00e54f5676d98834-640wi01.10.2005: Det er lenge sidan eg har skrive artiklar på bloggen innanfor kategorien Bibelsk arkeologi, historie og geografi sjølv om dette er eit tema eg liker veldig godt å arbeida med. Men eg har stoff til mange nye innlegg som nok vil koma i tida framover! Den siste tida har eg lese ein heil del om historia til den første kristne kyrkja i Lilleasia, knytt til apostlane Paulus og Johannes. Om ei veke reiser eg til Tyrkia med ei gruppe som bl a skal besøkje aktuelle stadar i den samanhengen.

Biletet viser ein døypefont som er funnen i utgravingane i byen Sardes. Dei kristne i denne byen var blant dei som mottok budskapet som me finn i Johannes Openberring i Det nye testamentet.

Det er mange av lesarane som finn fram til tidlegare artiklar under denne kategorien. Det kan eg sjå av statistikken som eg har tilgang på. Men det er vel ikkje alle som er klar over det stoffet som ligg arkivert i bloggen. Eg har tidlegare skrive artiklar knytt til bibelske stadar i Israel og Hellas, og til spesielle tema som Jesu lidingshistorie og Paulus si misjonsverksemd. Dette stoffet finn du ved å gå inn på kategorien Bibelsk arkeologi, historie og geografi.

Feriemodus

Villajoyosa_photos_11 Må bare innsjå at bloggen min, i likhet med meg sjølv, har gått over i feriemodus. Men ein liten oppdatering er vel likevel på sin plass.

Veret er herleg her på Costa Blanca, etter ein kort periode med overskya ver og til og med noko regn for ei veke sidan. Det blir mange turar ned i byen Villajoyosa (biletet) som ligg like ved Solgården. Stranda i byen er framleis heilt førsteklasses. Og det er mange fine turmål for kortare eller lengre turar ut i området her. Det dreier seg om alt frå fottur i 1000 meters høgde i Sierra Bernia til det eg skal ut på i kveld, ein tur på byen i Altea, der det er eit yrande folkeliv på kveldstid.

Når eg skriv at eg har gått over i feriemodus, er det sjølvsagt bare ein del av sanninga. Eg er her som leiar på ein ferietur med 150 deltakarar og har sjølvsagt ansvar for mykje i den samanhengen. Men me er mange som delar på oppgåvene, og eg opplever verkeleg at eg nyter livet her. Det er flott å vera tilbake på Solgården og å oppleva det spesielle fellesskapet som blir skapt her i løpet av eit par ferieveker. Ja, me har det herleg!