Biblioblogging

27/05/2011

– a blog dedicated to Biblical studies

Dette er den enkle og treffande definisjonen på ein biblioblogg i notatet An Introduction to Biblioblogs som du kan finna på bloggen Exploring Our Matrix. Men skribenten James McGrath skriv samtidig at ein biblioblogg ikkje nødvendigvis bare handlar om bibelske studiar. Alt avhengig av interessene til den som skriv, kan den innehalda mykje anna også.

Du finn ei oversikt over dei største bibliobloggane på The Biblioblog Top 50. Her er oversikta som viser rangeringa sist månad:

1. James McGrath, Exploring Our Matrix
2. Daniel O. McClellan
3. James Bradford Pate, James’ Thoughts and Musings
4. Jim Davila, Paleojudaica
5. Andrew Byers and Joel Busby, Hopeful Realism
6. Stephen Douglas, Undeception
7. Various, Biologos
8. Kurk Gayle, Aristotle’s Feminist Subject
9. Kevin Brown, Diglotting
10. J. R. Daniel Kirk, Storied Theology

Men The Biblioblog Top 50 registrerer mange fleire enn dei største og mest aktive bibliobloggane. Nettstaden held seg med ei oversikt over store og små bloggar, der til og med min har kome med! Den lange lista over bibliobloggar er systematisert slik:

General Biblical Studies
Theory and Reception
Biblical and Religious Studies
Hebrew Bible / Early Judaism
Early Judaism and ANE
Early Judaism and Judaism
New Testament / Early Christianity
Early Christianity and Greco-Roman Culture
Textual Criticism, Translation, and Linguistics
Technical and Software

In addition, Related Blogs with a different primary focus to biblical studies are categorized as follows:

Christian Spiritual, Theological, Homiletic, Patristics
Judaica
Atheist / Agnostic
Religious Studies
Fringe-dwellers and Conspiracy Theorists
Modern Languages
Ancient Languages
Commercial Journal and Publisher Blogs
ANE & Mediterranean Archaeology Blogs

Eg registrerer at bloggen min er plassert i kategorien Early Christianity and Greco-Roman Culture. Det er ikkje ei heilt umogleg plassering. Men neppe den einaste moglege.


Bob Dylans konvertering

24/05/2011

Bob Dylan er 70 år i dag. Grunnen til at eg omtalar han her på bloggen, er det som kjem fram blant Dylan-kjennarar om hans forhold til religion. Vårt Land skriv i samband med 70-års dagen:

I 1978 skjedde en av de mest omtalte religiøse konverteringene siden Paulus. Den moderate jøden Bob Dylan ble aktiv kristen. (Les meir)

Nå er ikkje dette alt som kan seiast om forholdet mellom jødedom og kristendom i Bob Dylan sitt liv og i tekstane hans. Vårt Land sin artikkel, og mykje som elles er skrive om temaet, viser eit nært forhold til begge religionane, også i åra etter “konverteringa”.

Eg er ingen Dylan-ekspert, men syns det kjem fram ein del interessante utsegn i artiklane som omtalar trua hans.

Eg skreiv om temaet då artisten var her i Rogaland for tre år sidan, i notatet Bob Dylan, jøde og kristen.


Bøn om styrke og skjøn

23/05/2011

Notat til søndagens tekst: Ef 3,14-21

Eg syns teksten som er preiketekst komande søndag (29. mai 2011), er ein flott tekst som seier meg noko om kor god Gud er og kor mykje han har å gje oss menneske.

I dag vil eg peika på tekstgjennomgangen til denne teksten på Israelsmisjonen sin preikeverkstad. Her har min gode venn Paul Odland skrive om teksten og om samanhengen i Efesarbrevet. Paul skal forresten snart begynna å arbeida som misjonssekretær på Israelsmisjonen sitt kontor i Stavanger. Det ser eg fram til!

Og her er teksten frå Efesarbrevet:

14 Difor bøyer eg mine kne for Far,

15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord.

16 Må han som er så rik på herlegdom,
styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande.

17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua,
og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik.

18 Må de saman med alle dei heilage
få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn,

19 ja, kjenna Kristi kjærleik som er større enn nokon kan forstå.
Må de bli oppfylte med heile Guds fylde!

20 Han som verkar i oss med si kraft
og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar,

21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus
gjennom alle ætter og i alle æver! Amen.


Kristi Himmelfartsdag

21/05/2011

Kristi Himmelfartsdag er ein kristen heilagdag til minne om at Jesus blei tatt opp til himmelen førti dagar etter at han stod opp frå dei døde. Dagen blir derfor alltid markert den torsdagen som kjem førti dagar etter påskedag.

I år (2011) blir dagen feira torsdag 2. juni.

Det er mange som knapt nok kjenner bakgrunnen for at denne torsdagen er ein fridag, og for svært mange er dette først og fremst ein god mulighet til å ha ei ekstra lang helg på ei fin tid av året. Det er sjølvsagt heilt i orden at folk utnyttar fridagane sine. Det har eg ingenting imot. Men eg ønskjer likevel å peika på Himmelfartsdagen sitt innhald. Det er det viktig å halda fast på når me lever i ein kristen samanheng.

Les meir om Kristi Himmelfart.

Les også om Himmelfartskapellet på Oljeberget i Jerusalem.


Auschwitz-Birkenau

17/05/2011

For eit par veker sidan besøkte eg Auschwitz og fekk omvising i konsentrasjons-leirane der.

Det gjorde djupt inntrykk.

Leirane fungerer både som museum og minnesmerke. Her kan me læra meir om den ufattelege vondskapen som nazistane sette i system under krigen og me kan samtidig minnast alle dei menneska som blei utsletta under holocaust.

Det kjendest naturleg og rett  leggja ned blomar på minnesmerket i Auschwitz-Birkenau, der det også er ei plate med norsk tekst:

Alltid la dette sted være et rop av fortvilelse og et varsel til menneskeheten, hvor nazistene myrdet omkring halvannen million menn, kvinner, og barn, hovedsaklig jøder fra flere land i Europa. 

Auschwitz-Birkenau 1940-1945

Les meir


Kyrkja si fredsbøn

17/05/2011

Allmektige, evige Gud, du som kan leia og bøya menneskehjarte, vi bed deg: Hjelp og styrk alle dei som i dag har det store ansvaret for fredssaka i verda. Ta i di mektige hand leiarane i nasjonane, vend hjarta deira til deg og gjev dei kraft i striden mot alt som vil forføra oss til det som vondt er.

Gjev fred på jorda, og hjelp di kyrkje til å fremja freden mellom folka. Vern vårt folk og våre heimar mot krig og splid, og lat oss byggja og bu i fridom og fred i dette kjære fedrelandet vårt som du har gjeve oss. Hjelp oss å tena deg med truskap og saman med alle folk på jorda å stå faste i striden mot det vonde, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Heilage Ande lever og råder, éin sann Gud frå æve og til æve.


Den bibelske floraen

12/05/2011

Det er oppretta ei gruppe på Yahoo! Groups med temaet Biblical Flora. Gruppa er presentert slik:

Welcome to the Biblical Flora list Homepage. This group is devoted to the study of Biblical Flora (and issues related such as the related field of Biblical Gardening).

List Moderator: J.P. van de Giessen (http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/)

Du kan melda deg på gruppa her.

(via BiblePlaces Blog)


%d bloggarar likar dette: