Situasjonen i Arad

I kveld vil eg setja søkjelyset på at jødar som trur på Jesus blir kraftig trakassert i Arad i Israel. Ultraortodokse jødar viser aktiv motstand mot dei messianske jødane i byen. Det viser seg at det er provoserande for desse ortodokse («rett-truande») at jødar faktisk kan tru på Jesus som Messias.  

DagenMagazinet skriv om situasjonen:

Vil fjerne alle messiastroende
Ultraortodokse jøder vil drive alle messianske jøder ut av byen Arad i det sørlige Israel. Hver mandag demonstrerer de utenfor huset til Polly Segulim.
En oppsiktsvekkende reportasje på den israelske tv-kanalen Channel One viser hvordan de ortodokse i Arad går fram for å fjerne alle messiastroende i byen. Med plakater og slagord skjeller de rundt 200 rettroende ut enken Polly Segulim, som er mor til tre soldater i Den israelske hær. Hun på sin side får støtte fra naboen og rundt 100 innbyggere i Arad som sier den messianske forsamlingen må ha lov å eksistere.
Reportasjen til Channel One som er lagt ut på You Tube, kaller det som skjer i Arad for en religiøs krig.
– Vi skal sørge for å drive dem alle ut av byen og fra staten Israel, som er en jødisk stat, sier en ung ultraortodoks demonstrant.

(les meir)

Sissels utstilling våren 2011

Sissel opnar denne helga  ny utstilling på Annes Galleri på Forus. Eg reklamerer gjerne for kunsten til dottera mi her på bloggen!

Sandnesposten har eit fint oppslag om utstillinga her.

Sjå også Sissels bilete og informasjon om opningstider mm på heimesida hennar her.

Opninga blir laurdag 26. mars kl 12.00. Utstillinga er open i galleriet sine opningstider fram til 20. april.

Israelsmisjonen og Budapest

Eg var nyleg (mars 2011) i Wien og Budapest på studietur med landsstyret i Israelsmisjonen.

Det blei nokre dagar fulle av inntrykk.

Hovuddelen av turen var lagt til Budapest (biletet) der me blant anna hadde fleire interessante møte med kontaktar i den ungarske lutherske kyrkja. Me fekk også sett oss inn i Israelsmisjonen si nesten 100-årige historie i byen.

Programmet inneheldt blant anna omvisingar i byane med vekt på jødisk historie og på misjon blant jødar i Sentraleuropa. Dessutan hadde me tid til eit utvida styremøte.

Israelsmisjonen sitt arbeid i Budapest er historisk sett sterkt knytt til misjonæren Gisle Johnson (1876-1946). Arbeidet vårt i byen i dag er organisert gjennom Gisle Johnson-instituttet.

Oppdatering 23.03.2011: Ein artikkel med utgangspunkt i turen er i dag lagt ut på Israelsmisjonen si heimeside:

Fornyet engasjement

Både den offisielle lutherske kirken og Indremisjonsbevegelsen i Ungarn ønsker nærmere samarbeid med Den Norske Israelsmisjon.

Det ble klart da landsstyret nylig møtte ulike representanter fra kirke- og kristenliv i Ungarn.

(…)

Det bor i dag ca 80.000 jøder i Ungarn, de aller fleste i hovedstaden Budapest. Ungarn er derfor det land i verden utenom Israel med flest jøder i forhold til folketallet. Vi registrerer også økende antisemittisme i enkelte grupper i landet.

Les meir

Jesus utanfor Israelslandet

Notat til søndagens tekst: Matt 15,21-28

Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon.

Slik begynner preiketeksten på 2. søndag i faste. Teksten skildrar dermed ei reise ut av Israelslandet, til det som i dag er Libanon.

Sjå notatet Tyros og Sidon.

Sjå også Gunnar Haaland sin noko uortodokse kommentar Kalte han henne for en bitch?! på Israelsmisjonen sin tekstverkstad her.

Jesus blir freista

Notat til søndagens tekst: Matt 4,1-11

1 Sidan førte Anden Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freista han. 2 Han fasta i førti dagar og førti netter, og til slutt tok svolten han. 3 Då kom freistaren til han og sa: «Er du Guds Son, så sei at desse steinane skal bli til brød!» 4 Jesus svara: «Det står skrive:
Mennesket lever ikkje av brød åleine,
men av kvart ord som går ut frå Guds munn.»
5 Då tok djevelen han med seg til den heilage byen, sette han ytst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Son, så kast deg utføre! For det står skrive:
Han skal gje englane sine påbod om deg.
Og:
Dei skal bera deg på hendene
så du ikkje støyter foten på nokon stein.»
7 Men Jesus sa til han: «Det står òg skrive:
Du skal ikkje setja Herren din Gud på prøve.»
8 Så tok djevelen han med seg opp på eit svært høgt fjell og synte han alle rika i verda og deira herlegdom 9 og sa: «Alt dette vil eg gje deg om du fell ned og tilbed meg.» 10 Men Jesus sa til han: «Vekk med deg, Satan! For det står skrive:
Herren din Gud skal du tilbe,
han og ingen annan skal du tena.»
11 Då gjekk djevelen frå han, og sjå, englar kom og tente han.

Kampen mot freistingane og i siste instans mot freistaren er tema for dagen. Samtidig er det sentralt at Jesus er Guds Son, han er sigerherren. Sjå Eyvind Skeie sin salme Du er Guds Sønn, den sterke! (N13 nr 120).

Teksten har ei innleiing (v 1-2) og ei avslutning (v 11). Hovuddelen består av ein dialog i tre ledd mellom Jesus og djevelen. Dialogen er bygd opp omkring skriftsitat. Jesu svar er henta frå 5. Mos 6 og 8, ein del av GT som handlar om korleis israelsfolket blei sett på prøve i øydemarka (5. Mos 8,2). Me finn ein parallelltekst i Luk 4,1-13. Hos Markus er freistingane kort nemnt i 1,12-13.

Etter dåpen i Jordanelva er Jesus aleine i førti dagar i faste og bøn. Sidan mellomalderen har tradisjonen knytt Jesu freisting til Jebel Quruntul, freistingsfjellet, vest for Jeriko.

Det er naturleg å tenkja at me i evangelistane si skildring av dei førti dagane, møter ei samanfatning av freistingane som Jesus møtte gjennom heile si gjerning.

Hans Kvalbein viser korleis Birger Gerhardsson har forsøkt å forstå teksten ut frå den jødiske truvedkjenninga Shema i 5. Mos 6,4-5. Ein jødisk tradisjon tolkar dei tre ledda i 5. Mos 6,5 kvar for seg (”av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt”). Jesu tre freistingar kan tolkast slik at dei svarer til desse tre ledda.

Jesus viser seg lydig mot budet om å elske Gud både med sitt hjerte, sin sjel og sin makt. Han består den trefoldige prøven og blir den første i det messianske Israel som har loven skrevet i hjertet. (Kvalbein: Matteusevangeliet, bind 1, s 113)

Joseph Ratzinger / Benedikt XVI har ein interessant kommentar til denne teksten i boka Jesus fra Nasaret (s. 31-42). Paven viser her for eksempel korleis djevelen i den andre freistinga siterer Salme 91,11f heilt korrekt for å lokka Jesus i fellen. Eg tar med eit par sitat:

Disse ordene får særlig vekt når vi vet at de blir sitert i den hellige by, på det hellige sted. Faktisk er den siterte salmen bundet til tempelet; den som ber, håper på beskyttelse i tempelet, for Guds hus gjelder som et privilegert sted for Guds vern. Hvor skal det mennesket som tror på Gud, føle seg tryggere enn på tempelets hellige område? Djevelen fremstår som skriftkyndig, han vet å sitere salmen helt korrekt. Samtalen som foregår ved den andre fristelsen, fremstår nesten som en strid mellom to skriftlærde; djevelen opptrer som teolog, som Joachim Gnilka bemerker. (s. 36)

På denne scenen ytterst på tempelmuren ser vi også korset i det fjerne. Kristus styrtet seg ikke ned fra tempelmuren. Han kastet seg ikke ned i dypet. Han fristet ikke Gud. Men han gikk ned i dødens dyp, i ensomhetens natt, i de forsvarsløses utsatthet. Dette spranget våget han, av Guds kjærlighet til menneskene. Og derfor visste han at han i dette spranget ville bli tatt i mot av Faderens gode hender. Her ser vi Salme 91s virkelige mening … (s. 38).

Vidare følger nokre tankar til forkynninga over teksten. Alt bør neppe tas med i den same preika.

  1. Første søndag i fastetida møter me to store og viktige bibelforteljingar om freisting: Den om Adam og Eva som let seg freista (1. Mos 2-3) og den om Jesus som ikkje let seg freista.
  2. Kva er aktuelle freistingar for oss? Som forkynnarar er me forskjellige og me vil leggja vekt på ulike eksempel. Freistingar som kan vera ekstra aktuelle ved inngangen til fastetida, er freistinga til å vera likegyldig overfor nauda i verda og freistinga til å gøyma delar av livet bort frå Gud.
  3. Finst verkeleg djevelen? Ingen vil fornekta at vondskapen finst i denne verda. Men mange strevar med å tru at vondskapen er personleg, at den har ein vilje, at det finst ein djevel. Bibelen held fram at Gud har ein fiende som vil øydelegga Guds verd. Kyrkja møter dette med forsaking og tru; me forsakar djevelen og trur på Gud.
  4. Kva kan me læra av Jesu kamp mot freistaren? Han avviste angrepa ved å bruka Guds ord som våpen og han avvæpna djevelen med desse orda. Her kan Jesus vera vår læremeister og vårt forbilde.
  5. Jesus er sigerherren. Han er Guds son, den sterke. Her kan me forkynna han som den store øvstepresten som er prøvd i alt på same måten som oss, men utan synd (Hebr 4,14-16). Tanken om Jesus som sigerherren høyrer også naturleg saman med forkynning over Jesu død og oppstode. Dersom det er dåp eller nattverd i gudstenesta, er det naturleg å knyta forkynninga av Jesu siger til gåvene me får i sakramenta.

Eg foreslår følgande disposisjon for ei preike:

  1. Våre freistingar
  2. Jesu møte med freistingane
  3. Jesu siger er vår siger (forkynn evangeliet, ikkje om evangeliet!)

Dette notatet blei skrive til søndagens tekst for 1. søndag i faste 2011 til Israelsmisjonen sin tekstverkstad. Sidan er det justert med tilvising til bibelteksten i Bibel 2011 og salmenummer i Norsk Salmebok 2013.

Arkeologi i Israel 2/2011

The Bible and Interpretation har ei oppdatering av viktige arkeologiske funn i Israel frå januar og februar 2011.

Her kjem blant anna litt meir info om den nyopna Jesu dåpsstad:

Archaeology in Israel Update–January/February 2011

On 18th January, a ceremony was held to mark the reopening of the site on the River Jordan where John the Baptist is supposed to have baptized Jesus. It had been closed for over forty years as a military zone and has now been released by the army and renovated by the Israel Nature and Parks Authority who have improved access for pilgrims and tourists. The site is known in Arabic as Qasr al-Yehud (Castle of the Jew) and pilgrims can enter it from both the Israeli and Jordanian side, though crossing between them is not possible as it is fenced off mid-river to mark the boundary between the two countries.

Les meir

Biblical Stud Carnival 2/2011

Eit nytt Carnival er på plass. February 2011 Biblical Studies Carnival er nyleg publisert på bloggen A Fistful of Farthings.

Welcome to the Carnival! Here is a list of links to the “best of the best” biblioblog posts from last month (who am I kidding…it’s really anything I found interesting). Let the games begin! (her)

(via PaleoJudaica)

Tekhelet, fargestoff frå GT

Fargestoffet tekhelet (תכלת) som er omtalt fleire stadar i GT, skal nyleg vera oppdaga i ein tekstil frå Masada.

The New York Times skriv om funnet:

Rediscovered, Ancient Color Is Reclaiming Israeli Interest

One of the mysteries that scholars have puzzled over for centuries is the exact shade of blue represented by “tekhelet,” which the Bible mentions as the color of ceremonial robes donned by high priests and ritual prayer tassels worn by the common Israelite.

What was known about tekhelet (pronounced t-CHELL-et) was that the Talmud said it was produced from the secretion of the sea snail, which is still found on Israeli beaches.

Traditional interpretations have characterized tekhelet as a pure blue, symbolic of the heavens so that Jews would remember God. Not so, according to an Israeli scholar who has a new analysis: tekhelet appears to have been closer to a bluish purple.

The scholar, Zvi C. Koren, a professor specializing in the analytical chemistry of ancient colorants, says he has identified the first known physical sample of tekhelet in a tiny, 2,000-year-old patch of dyed fabric recovered from Masada, King Herod’s Judean Desert fortress, later the site of a mass suicide by Jewish zealots after a long standoff against the Romans.

“It really is majestic,” Dr. Koren said of the shade, which he said remained close to its original hue and appeared to be indigo.

(Les meir)

I Bibelen (Bibelselskapet, NO 1978/85) er det hebraiske ordet omsett fiolett, f eks i 2. Mos 25,4 i eit avsnitt om gåver til heilagdomen:

Herren tala til Moses og sa:  Sei til israelittane at dei skal koma med gåver til meg! Av kvar den som kjenner trong til det, skal de ta imot ei gåve til meg.  Dette er gåvene som de skal ta imot av dei: gull, sølv og bronse,  fiolett, purpurraud og karmosinraud ull, fint lingarn og geiteragg,  raudleta verskinn, delfinskinn og akasietre,  olje til ljosestaken, balsam til salvingsoljen og til den velluktande røykjelsen,  karneol og andre dyre steinar til å setja på efoden og brystduken.  Og lat dei reisa ein heilagdom åt meg, så skal eg bu midt imellom dei.  Denne bustaden og alt det som høyrer til i han, skal de i alle måtar laga etter det førebiletet eg vil syna deg.

(via Ritmeyer Archaeological Design, som også har med nokre skisser/bilete).