Forventninga sin adventssøndag

Adventsblogg 8. desember Her er ein kortversjon av preika eg hadde i dag på 2. søndag i adventstida i Hillevåg kirke. Det står skrive i Evangeliet etter Johannes: 1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde egLes meir «Forventninga sin adventssøndag»

Paulus på Areopagos

Notat til Apg 17,22-34, tekst på Treeiningssøndag 16. juni 2019 Paulus besøkte Athen ca år 50. Bildet viser folk på Areopagoshøgda, ei fjellklippe som tradisjonelt blir knytt til Paulus sin tale i byen. Talen er gjengitt i Apostelgjerningane kap 17, og denne interessante bibelteksten er preiketekst i norske kyrkjer søndag 16. juni 2019. 16 Medan PaulusLes meir «Paulus på Areopagos»

Det gode kornet er dei som er born av riket

Søndagens tekst for såmannssøndagen / Bibeldagen: Matt 13,24-30 Preiketeksten er henta frå Matteus si samling av likningar om himmelriket. Likninga har ei litt anna vinkling på vekstmotivet enn dei andre såmannslikningane til Jesus. Her er såkornet Guds barn, ikkje Guds ord: «Det gode kornet er dei som er born av riket». Det er eit hovudpoengLes meir «Det gode kornet er dei som er born av riket»

Kom og sjå, sa Jesus

Notat til søndagens tekst 10. juni 2018: Joh 1,35-51 «Vi elskar fordi han elska oss først». Dette var evangelisten Johannes si oppleving av livet som Jesu disippel, formulert i hans første brev (1 Joh 4,19). Johannesevangeliet (Joh) sitt avsnitt om dei første disiplane er fascinerande. Dei mange korte spørsmåla og utsegnene lagd i Jesu munn,Les meir «Kom og sjå, sa Jesus»

Peter ved bålet

Notat til søndagens tekst: Joh 21,15-19 Etter påske møtte Jesus Peter ved eit bål i strandkanten ved Tiberiassjøen (Gennesaretsjøen). Her fekk Peter fornya kallet sitt. Denne kyrkja er bygd på staden der dette etter tradisjonen skal ha skjedd. Den fransikanske kyrkja, eg ville vel heller sagt kapellet, blei bygd i 1933 over restane av ei kyrkjeLes meir «Peter ved bålet»

Jesus er stått opp!

Notat til evangeliet for påskedag: Matt 28,1-10 I bokhylla mi står boka The Weekend that Changed the World. The Mystery of Jerusalem’s Empty Tomb av Peter Walker. Tittelen seier oss noko om påskehelga si tyding. Det står skrive i evangeliet etter Matteus: 1 Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka,Les meir «Jesus er stått opp!»

Bibeldagen 2018

Notat til søndagens tekst på Såmannssøndagen/Bibeldagen: Rom 10,13-17 «I skrifta er det å høyra både det å ta imot og å respondera.» Det er den israelske messianske leiaren Lisa Loden som skriv dette i ein kommentar til søndagens tekst frå Romarbrevet. Eg anbefalar hennar tekst: Fra mitt perspektiv som jødisk etterfølger av Jesus. I bibelteksten finnLes meir «Bibeldagen 2018»

Jesu dåp i Jordanelva

Notat til søndagens tekst: Mark 1,3-11 Forteljinga om Jesu dåp i Jordanelva er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag 14.01.2018. Jordanelva var tidlegare var mykje større. I dag inneheld elva bare 2 % vatn i forhold til vassmengda for 60 år sidan! Bildet viser dåpsstaden Qasr al-Yahud aust for Jeriko. Kyrkjene me ser, ligg på jordansk side avLes meir «Jesu dåp i Jordanelva»

Eg må vera i huset åt Far min

Notat til søndagens tekst: Luk 2,40-52 Forteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem, er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag (07.01.2018). Jesu ord «Eg må vera i huset åt Far min» er ei hovudutsegn i teksten. Men ordet ”hus” står faktisk ikkje i den greske teksten, der manglar det som for oss er det sentraleLes meir «Eg må vera i huset åt Far min»

Den heilage ande og eld

Notat til søndagens tekst 18. juni 2017: Matt 3,11-12 Den allmektige Gud har no gjeve deg sin heilage Ande, fødd deg på nytt og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd. Gud styrkje deg med sin nåde til det evige livet. Fred vere med deg. Dette blir sagt til den som er døypt, rett etter dåpshandlinga,Les meir «Den heilage ande og eld»

Tyros og Sidon

Geografisk notat til Matt 15,21-28 Så fór Jesus derifrå og tok vegen til landet kring Tyros og Sidon. Slik begynner bibelteksten om den kanaaneiske kvinna, éin av tekstane på 2. søndag i fastetida. Teksten skildrar ei av Jesu reiser ut av Israelslandet. Tyros og Sidon er to gamle byar, som nå ligg i Libanon. DeiLes meir «Tyros og Sidon»

Luther: Jesu inntog i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel er preiketekst i kyrkjene på første søndag i adventstida. I forkynninga blir det ofte framheva at Jesus her viser seg som ein fredsfyrste ved ikkje å ri på ein stridshest, men på eit fredeleg esel. Då Martin Luther preika over denne teksten for 500Les meir «Luther: Jesu inntog i Jerusalem»

Den gode samaritanen

Notat til søndagens tekst: Lukas 10,25-37 Jesu forteljing om den gode samaritanen er ei litterær perle frå Bibelen: «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja der halvdød. SåLes meir «Den gode samaritanen»

Dåpen, tenesta og håpet

Notat til søndagens tekst: Matt 19,27-30 Kjære kyrkjelyd. Gjennom dåpen set Gud oss inn i si verdsvide kyrkje og gjev oss del i Jesu kall og oppdrag. Lat oss stå saman i vitnemål og teneste, inntil dagen kjem då alt det skapte skal bli forløyst ved vår frelsar, Jesus Kristus. Desse orda er med iLes meir «Dåpen, tenesta og håpet»

Palmesøndag

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gikk hele bygdelag sammen, med god tid til å prate på veien,Les meir «Palmesøndag»

Maria Bodskapsdag

Notat til søndagens tekst: Luk 1,39-45 Jomfru Maria har ein viktig plass i vår kristne tru, også i ei luthersk kyrkje. For det første er ho Jesu mor og derfor nemnt i truvedkjenninga vår. Og så er ho eit eksempel på eit fromt menneske som ikkje ville framheva seg sjølv, men heller vera ein tenarLes meir «Maria Bodskapsdag»

Jesus og sabbaten

Notat til søndagens tekst: Markus 2,23-28 Kva betyr det å halda kviledagen heilag? I vår kristne tradisjon brukar me det tredje bodet slik at det handlar om søndagen. Ein gong Jesus blei kritisert for brot på sabbatsbodet, sa han: Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten. Difor er Menneskesonen herre over sabbatenLes meir «Jesus og sabbaten»

Den litle bibelen

Notat til søndagens tekst: Joh 3,11-16 Søndagens tekst inneheld den best kjente setninga i Bibelen. Bibelverset Joh 3,16 er kalla Den litle bibelen / Den vesle bibelen (eller om du heller vil ha det på bokmål: Den lille bibel). Eg kjenner ikkje til kven som først gav bibelverset dette namnet. Er det nokon som kanLes meir «Den litle bibelen»

Siloadammen

Notat til søndagens tekst: Joh 9,1-7 og 35b-38 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå. (Joh 9,7) Delar av Siloadammen frå nytestamentleg tid er i dag graven fram og gjort tilgjengeleg i Davidsbyen i Jerusalem. På JesuLes meir «Siloadammen»

Jesus (12) i Fars hus

Notat til søndagens tekst (4. januar 2015): Luk 2,40-52 Lukasevangeliet har med éi fortelling frå Jesu oppvekst; historia om då Jesus som tolvåring var med til tempelet. Guten sat mellom lærarane og lydde på dei og stilte spørsmål. Ikkje bare det: Han svara på deira spørsmål. Dette var tydeleg ein unik situasjon som skapte undringLes meir «Jesus (12) i Fars hus»

Profetkvinna Anna

Notat til søndagens tekst: Luk 2,36-38 Det er framleis jul. Preiketeksten i dag handlar om eit møte som skjedde då Jesus var lite barn. Eit møte mellom generasjonar, mellom ein ung familie (Maria og Josef med Jesusbarnet) og ei gamal kvinne. Det var ei profetkvinne der, Anna, dotter til Fanuel, av Asjer-stammen. Ho var langtLes meir «Profetkvinna Anna»

Han kjem med eit nådens år

Preike på Lys våken – gudsteneste i Hinna 1. søndag i adventstida 2014 Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, kapittel 4:  Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok.Les meir «Han kjem med eit nådens år»

Jesus på Hattins horn?

Notat til dagens tekst: Mark 3,13-19 I skråninga opp til Hattins horn i Galilea er det sett opp ein murkonstruksjon med teksten frå Mark 3,13 på hebraisk og gamal engelsk. Kanskje nokon har meint at det var her Jesus var då han kalla disiplane til seg? Det Markus skriv, er at Jesus valde ut deiLes meir «Jesus på Hattins horn?»

Himmelsk fest på fjellet

Notat til søndagens tekst: Jes 25,6-9 Profetteksten frå Jesaia inneheld både ein misjonsdimensjon og ein håpsdimensjon. Teksten skildrar ein himmelsk fest for alle folk. Profeten seier at festen skal vera på «dette fjellet», underforstått: på Sion, tempelfjellet i Jerusalem (jfr Jes 24,23). Til denne festen er alle folkeslag invitert. Her blir døden, «den siste fiende»,Les meir «Himmelsk fest på fjellet»

Guds hender som rører ved oss

Notat til søndagens tekst: Joh 15,26-27 Denne søndagen som kjem mellom Kristi Himmelfartsdag og pinsedag, viser fram mot pinsehøgtida. Jesu løfte om Den heilage ande er sentralt i preiketeksten, og samtidig dreier det seg om disiplane si vitneteneste. Tekstane for dagen Hag 2, 3-9 er oppmuntrande ord til leiaren Serubabel, øvstepresten Josva og til heileLes meir «Guds hender som rører ved oss»

Matt 17 og lauvhyttefesten

Notat til søndagens tekst: Matt 17,1-9 / Mark 9,2-13 / Luk 9,28-36 Teksten om då tre disiplar fekk sjå Jesu herlegdom på fjellet, bør tolkast i lys av lauvhyttefesten. Pave Benedikt XVI / Joseph Ratzinger poengterer dette sterkt i si bok Jesus fra Nasaret (s 193 ff). Han skriv ein interessant kommentar til teksten og knyterLes meir «Matt 17 og lauvhyttefesten»

Den blinde ved Jeriko

Notat til søndagens tekst: Lukas 18,35-43 Då Jesus nærma seg Jeriko, sat det ein blind mann ved vegen og tigga. Mannen høyrde at det var mykje folk på vegen, og spurde kva som stod på. Dei svara: «Det er Jesus frå Nasaret som kjem forbi.» Då ropa han: «Jesus, du Davids son, miskunna deg over meg!» Dei som gjekkLes meir «Den blinde ved Jeriko»

Vennskapsikonet

Notat til søndagens evangelium: Joh 15,13-17 Dette er det såkalla vennskapsikonet med bilde av Jesus og abbed Menas. Jesus held armen rundt skulderen til Menas, og ikonet inneheld også mange andre detaljar som seier noko om å vera Jesu venn. Jesus sa ein gong til disiplane: «Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk altLes meir «Vennskapsikonet»