Palmesøndag med pasjon og håp

Påsketanker på palmesøndag 5. april 2020 Palmesøndag og den stille uke. Pasjonstid og påske. Det er så mange navn knyttet til dagene og ukene vi er inne i. Navnene har bakgrunn i fortellingen om Jesus. De viser til påsken som en kristen høytid. Årets påske er ikke avlyst, som det av og til blir sagt. MenLes meir «Palmesøndag med pasjon og håp»

Høgtidsprat om påskemåltidet

Eg delar denne litle filmen der eg fortel om påskemåltidet. Som du forstår blei filmen laga før koronaviruset gjorde det umogleg å samla folk til eit slik måltid denne påsken. «Påsken er avlyst» høyrde eg i ei nyheitssending for nokre dagar sidan. Det er den ikkje! Eg skal feira på påske, sjølv om det ikkjeLes meir «Høgtidsprat om påskemåltidet»

Josef sitt esel

Adventsblogg 14. desember Josef sitt esel har ein heilt naturleg plass blant figurane i julekrybba vår, sjølv om det ikkje er nemnt i bibelteksten om Jesu fødsel. Alle «veit» at Josef og Maria hadde eit esel då dei reiste frå Nasaret til Betlehem før fødselen. Julekrybba er viktig heime hos oss nå i adventstida, og egLes meir «Josef sitt esel»

Jakobs protevangelium

Adventsblogg 12. desember Mange av dei allmenne førestillingane me har om det som skjedde rundt Jesu fødsel, kjem frå det tidlege kristne skriftet Jakobs protevangelium. Likevel er dette skriftet, som truleg blei skrive på siste del av 100-talet, ukjent for dei fleste. Det finst på norsk i Bokklubben si bok Apokryfe evangelier i serien VerdensLes meir «Jakobs protevangelium»

Josefskyrkja i Nasaret

Adventsblogg 9. desember Josefskyrkja frå 1914 ligg like ved Bodskapskyrkja i Nasaret. Den er bygd over ei kyrkje frå mellomalderen. Under kyrkja er det ei grotte som blir vist fram som Josefs verkstad. Informasjonstavla utanfor kyrkja seier at staden blei peikt ut som dette allereie på 600-talet og at seinare tradisjonar har identifisert staden somLes meir «Josefskyrkja i Nasaret»

Forventninga sin adventssøndag

Adventsblogg 8. desember Her er ein kortversjon av preika eg hadde i dag på 2. søndag i adventstida i Hillevåg kirke. Det står skrive i Evangeliet etter Johannes: 1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde egLes meir «Forventninga sin adventssøndag»

St. Gabriels kyrkje i Nasaret

Adventsblogg 7. desember Det er også ei gresk-ortodoks bodskapskyrkje i Nasaret i tillegg til den mykje større og meir berømte katolske Bodskapskyrkja. Den ortodokse kyrkja heiter St. Gabriels kyrkje og er altså sterkare knytt til engelen Gabriel enn til Maria. Kyrkja ligg ved ein open plass like ovanfor Mariakjelda som eg skreiv om på adventsbloggenLes meir «St. Gabriels kyrkje i Nasaret»

Om julekrybber

Adventsblogg 6. desember Adventsbloggen i kveld blir ei oppfølging av gårsdagens blogg om sauer. Julekrybba i tova ull er laga av menneske med utviklingshemming i fellesskapet Saman for livet (arabisk:  Ma’an lil-Hayat) i Betlehem, ein del av L’Arche–bevegelsen. Eg kjøpte den i 2013. I dag vil eg dela ein tekst om julekrybber som eg fann i Aftenbladet forLes meir «Om julekrybber»

Sauer i adventstida

Adventsblogg 5. desember Ved julekrybba vår er det mange sauer. Dei kjem eg tilbake til om litt. Først vil eg ta med noko frå dagens bibeltekst i Salme 65 der det er ei poetisk setning om sauene. Bildet frå pilegrimsvandringa i Pyreneane i sommar passar godt til denne setninga: Markene kler seg med sauer …Les meir «Sauer i adventstida»

Mariakjelda

Adventsblogg 4. desember Kjelder med vatn er viktige i Midt-Austen. Ein gamal tradisjon seier at Jomfru Maria var ved kjelda i Nasaret då ho mottok bodskapet om at ho skulle bli Jesu mor. Den gamle kjelda i Nasaret heiter derfor Mariakjelda. Denne bygningen markerer Mariakjelda. Den er ein moderne rekonstruksjon av ein eldre bygning påLes meir «Mariakjelda»

Grotta under Bodskapskyrkja

Adventsblogg 3. desember Adventsbloggen handlar også i dag om kva som er å finna i Nasaret. Og eg trur også det blir fleire dagar med stoff frå denne byen, for eg har mykje å dela herfrå. Grotta bak i bildet er etter tradisjonen restar etter Maria sin heim. Grotta og det store altaret finn meLes meir «Grotta under Bodskapskyrkja»

Jesus opna bokrullen

Adventsblogg 2. desember På dette bildet les eg teksten om då Jesus opna bokrullen i synagogen i Nasaret i den «modell-synagogen» som er laga i Nazareth Village. Bildet er tatt tidlegare i haust. Midt inne i gamlebyen i Nasaret ligg Synagogekyrkja. Den er bygd der den lokale tradisjonen seier at synagogen på Jesu tid stod.Les meir «Jesus opna bokrullen»

God påske 2019!

På dette bildet viser kunstnaren Eugène Burnand koss han ser for seg disiplane Peter og Johannes springa til grava, då Maria Magdalena hadde fortald at grava var tom. Johannes «såg og trudde». Det som møtte dei då dei kom fram til grava, var med på å skapa tru. Men dei trong nok tid til åLes meir «God påske 2019!»

Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem

Bibelhistoria om då Jesus rei inn i Jerusalem på eit esel, er bakgrunnen for feiringa av palmesøndag. Folk møtte han med palmegreiner og hosiannarop då han rei frå Oljeberget og inn i byen. Dagen er i kristen tradisjon prega både av advent og pasjon, av forventning og liding. Les her om Palmesøndag. Eselet viser oss JesusLes meir «Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem»

Jul på bloggen

Bildet er The Adoration of the Shepherds av Rembrandt (eller ein av elevane hans). Legg merke til lyset som kjem frå barnet i krybba, – «det sanne lyset» (Joh 1,9). Her er eit utval tidlegare bloggnotat relatert til jula: Per Lønning om Betlehem (2016) Om Det hev ei rose sprunge (2016) Profetkvinna Anna (2014) Julekrybbe i tovaLes meir «Jul på bloggen»

Bibelhistorier: Getsemane

Getsemane er eit kjent stadnamn i den bibelske geografien, knytt til Jesus og påsken. Bildet viser Oljeberget som ligg aust for Gamlebyen i Jerusalem. Getsemane er namnet på området ved foten av denne høgda. Bibelhistoria om Jesu bønekamp i Getsemane er spesielt knytt til skjærtorsdag: Så kom Jesus med læresveinane til ein stad som heiter Getsemane,Les meir «Bibelhistorier: Getsemane»

Eg må vera i huset åt Far min

Notat til søndagens tekst: Luk 2,40-52 Forteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem, er preiketekst i kyrkjene førstkomande søndag (07.01.2018). Jesu ord «Eg må vera i huset åt Far min» er ei hovudutsegn i teksten. Men ordet ”hus” står faktisk ikkje i den greske teksten, der manglar det som for oss er det sentraleLes meir «Eg må vera i huset åt Far min»

Dua, symbol for Den heilage ande

Eg ønsker god pinse med dette symbolet som eg har på stolaen på prestedrakta mi. I pinsen brukar me røde kyrkjetekstilar og helst symbol som kan knyttast til Den heilage ande. Symbolet på stolaen er ei due med korsforma glorie. Kona mi, Inger, er tekstilkunstnar. Ho har designa stolaen, – og har vevd stoffet og brodert symbolet.Les meir «Dua, symbol for Den heilage ande»

Palmesøndag

Jesus rir inn i Jerusalem Det må ha vært en veldig opplevelse å være med denne palmesøndagen. Folk strømmet til byen i lange rekker, – fra fjellene nord i Galilea, nede fra Middelhavet, sør fra Hebron, og nede fra Jeriko og Jordandalen. De gikk hele bygdelag sammen, med god tid til å prate på veien,Les meir «Palmesøndag»

Maria Bodskapsdag

Notat til søndagens tekst: Luk 1,39-45 Jomfru Maria har ein viktig plass i vår kristne tru, også i ei luthersk kyrkje. For det første er ho Jesu mor og derfor nemnt i truvedkjenninga vår. Og så er ho eit eksempel på eit fromt menneske som ikkje ville framheva seg sjølv, men heller vera ein tenarLes meir «Maria Bodskapsdag»

Bibelhistorier: Forvandlinga

Det nye testamentet fortel: Éin gong fekk tre av dei som stod Jesus aller nærast, sjå ei heilt annleis side ved han. Dei fekk sjå Jesus i hans himmelske samanheng. Han blei forvandla og dei fekk sjå det. Dei som var med i følget til Jesus, levde til dagleg eit kvardagsliv saman med han (detLes meir «Bibelhistorier: Forvandlinga»

Bibelhistorier: Tolvåringen

Bibelforteljinga om Jesus som tolvåring i tempelet handlar om ein episode då Jesus hadde vakse frå å vera barn til å vera ungdom. Han er i djup samtale med dei lærde i tempelet i Jerusalem. Samtidig møter han dei fortvilte foreldra sine med eit undrande spørsmål! Eg lurer på kva Jesus snakka med dei lærdeLes meir «Bibelhistorier: Tolvåringen»

Vismennene

Bibelhistorier: Vismennene hyllar Jesus Bilde: The Magi Journeying. Kunstnar: James Tissot. Brooklyn Museum Vismenn frå aust, ei stjerne viste veg, kong Herodes blei redd og sint, vismennene fann Jesusbarnet, dei gav han gull, røykjelse og myrra. Dette er viktige ingrediensar i bibelhistoria eg vil trekka fram i dag. Trettande dag jul (6. januar) blir kalla «HeilagetrekongarsLes meir «Vismennene»

Godt nytt år, AD 2016!

Eg begynner det nye året med ordet TAKK. Eg er takknemleg for mykje i dag. Eg tenker på det at eg er i ganske god form etter ei ulukke i august. Og eg tenker på den flotte familien min, med Inger, barn, svigerbarn og fem barnebarn! Og sjølvsagt den gode storfamilien elles. Nå ser eg fram til eit nyttLes meir «Godt nytt år, AD 2016!»

Jesus og sabbaten

Notat til søndagens tekst: Markus 2,23-28 Kva betyr det å halda kviledagen heilag? I vår kristne tradisjon brukar me det tredje bodet slik at det handlar om søndagen. Ein gong Jesus blei kritisert for brot på sabbatsbodet, sa han: Sabbaten vart til for mennesket og ikkje mennesket for sabbaten. Difor er Menneskesonen herre over sabbatenLes meir «Jesus og sabbaten»

Bernini: Den heilage ande

Det er pinse, og eg hentar fram eit av dei store verka til Bernini (1598-1680); Dove of the Holy Spirit i Peterskyrkja i Roma. Me feirar den kristne pinsen fordi Gud er trufast og sender si ånd til oss. Kristen tru er nærvere, relasjon, kjærleik og tillit. Jesus sa: Eg vil ikkje la dykk vera attLes meir «Bernini: Den heilage ande»

Siloadammen

Notat til søndagens tekst: Joh 9,1-7 og 35b-38 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa tyder utsend. Mannen gjekk dit og vaska seg, og då han kom att, kunne han sjå. (Joh 9,7) Delar av Siloadammen frå nytestamentleg tid er i dag graven fram og gjort tilgjengeleg i Davidsbyen i Jerusalem. På JesuLes meir «Siloadammen»