kategoriar
Israel og dei palestinske områda

Gamle bilete frå Masada

Every Tourist Goes to Masada — Even 110 Years Ago

The famous Israeli archeologist Yigal Yadin didn’t discover the desert fortress of Masada in his 1963-1965 archeological expedition.   It was discovered a century earlier. Yadin role was to unearth Masada’s many secrets.

Sjå gamle bilete frå Masada på Israels History – a Picture a Day.

kategoriar
Arkeologi Bibelsk arkeologi, historie og geografi Israel og dei palestinske områda

Om beleiringa av Masada

Dei romerske soldatane som beleira Masada i år 73, måtte skaffa trevirke frå andre stadar. Dei kunne ikkje finna det dei trong i ørkenen nede ved Dødehavet. Dette kan verka opplagt. Men det kan nå slås fast på bakgrunn av forsking ved Haifa Universitet. Forskinga seier dermed noko om at klimaet ikkje var så annleis den gong enn det er i dag. Dette notatet kan dermed vera med og fylla ut det eg tidlegare har skrive om klimaet på Jesu tid.

Her er eit utdrag frå pressemeldinga om forskingsprosjektet:

The Roman Legion that lay siege on Masada some 2,000 years ago was forced to use timber from other areas in the land of Israel for its weapons and encampments, and was not able to use local wood as earlier studies have proposed. This has been revealed in a new study conducted at the University of Haifa, refuting earlier suggestions that described the Judean Desert area as more humid in the times of the Second Temple.

Despite all the historic and archaeological evidence that has been revealed about the Roman siege on Masada, scholars are at difference over the large quantities of timber and firewood that were required for the Jewish fortress defenders on the mountain and for the Roman besiegers. A previous study by researchers from the Weizmann Institute of wooden remains found on the siege rampart showed that they originated from a more humid habitat, and assuming that the timber was local, claimed that this was proof of the Judean region being more humid some 2,000 years ago. The University of Haifa researchers maintain that the wood originated in a more humid region: not from the local habitat but brought from a more humid region to the foot of Masada by the well-organized Roman military supply unit.

Les meir

(via BiblePlaces Blog)

kategoriar
Bibelen Bibelsk arkeologi, historie og geografi hebraisk Israel og dei palestinske områda

Tekhelet, fargestoff frå GT

Fargestoffet tekhelet (תכלת) som er omtalt fleire stadar i GT, skal nyleg vera oppdaga i ein tekstil frå Masada.

The New York Times skriv om funnet:

Rediscovered, Ancient Color Is Reclaiming Israeli Interest

One of the mysteries that scholars have puzzled over for centuries is the exact shade of blue represented by “tekhelet,” which the Bible mentions as the color of ceremonial robes donned by high priests and ritual prayer tassels worn by the common Israelite.

What was known about tekhelet (pronounced t-CHELL-et) was that the Talmud said it was produced from the secretion of the sea snail, which is still found on Israeli beaches.

Traditional interpretations have characterized tekhelet as a pure blue, symbolic of the heavens so that Jews would remember God. Not so, according to an Israeli scholar who has a new analysis: tekhelet appears to have been closer to a bluish purple.

The scholar, Zvi C. Koren, a professor specializing in the analytical chemistry of ancient colorants, says he has identified the first known physical sample of tekhelet in a tiny, 2,000-year-old patch of dyed fabric recovered from Masada, King Herod’s Judean Desert fortress, later the site of a mass suicide by Jewish zealots after a long standoff against the Romans.

“It really is majestic,” Dr. Koren said of the shade, which he said remained close to its original hue and appeared to be indigo.

(Les meir)

I Bibelen (Bibelselskapet, NO 1978/85) er det hebraiske ordet omsett fiolett, f eks i 2. Mos 25,4 i eit avsnitt om gåver til heilagdomen:

Herren tala til Moses og sa:  Sei til israelittane at dei skal koma med gåver til meg! Av kvar den som kjenner trong til det, skal de ta imot ei gåve til meg.  Dette er gåvene som de skal ta imot av dei: gull, sølv og bronse,  fiolett, purpurraud og karmosinraud ull, fint lingarn og geiteragg,  raudleta verskinn, delfinskinn og akasietre,  olje til ljosestaken, balsam til salvingsoljen og til den velluktande røykjelsen,  karneol og andre dyre steinar til å setja på efoden og brystduken.  Og lat dei reisa ein heilagdom åt meg, så skal eg bu midt imellom dei.  Denne bustaden og alt det som høyrer til i han, skal de i alle måtar laga etter det førebiletet eg vil syna deg.

(via Ritmeyer Archaeological Design, som også har med nokre skisser/bilete).

kategoriar
Bibelsk arkeologi, historie og geografi Israel og dei palestinske områda

2000 år gamalt frø gir vekst

På ein kibbutz i Israel veks det i dag ein levedyktig daddelpalme som har spirt fram frå eit 2000 år gamalt frø. Frøet blei funne i arkeologiske utgravingar i Herodes den store sitt palass på Masada ved Dødehavet.

Med dette som utgangspunkt, skriv Maureen Gilmer ein artikkel om den judeiske daddelpalmen der ho også kjem med informasjon om floraen i området i bibelsk tid. Ho skriv blant anna at det skal ha vore store skogar av desse palmane i Judea.

Slik skreiv eg her på bloggen for drøyt to år sidan, då denne daddelpalmen med kallenamnet Metusjalah første gong fekk medieomtale. Nå blir palmen omtalt på nytt og det viser seg at den er blitt over 1 meter høg (4 fot = ca 1,25 m):

The desolate cliffs of Masada are disturbed by little other than the dry desert winds and a seldom sprinkle of winter rain – the perfect place for a 2,000-year-old seed to wait out the millennia until an Israeli scientist could rescue and resuscitate it.

Methuselah, as the 26-month-old plant has been named (after the oldest human being who ever lived), appears to be healthy, almost 4 feet tall, and growing strong, according to an update reported in the June 13 2008 issue of the journal Science. (les meir)

Oppdatering: forskning.no har også skrive om dette. Sjå her.