Dei sju byane i Johannes openberring

Seven churches of asia

 «Det du får sjå, skal du skriva ned i ei bok og senda til dei sju forsamlingane: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» (Op 1,11)

Slik står det i første kapittel i Johannes openberring. Eg har reist til desse sju byane og vil i tida framover dela nokre bilde frå stadane.

Andre og tredje kapittel i openberringsboka inneheld sju korte brev til dei kristne i desse byane. Breva blir tradisjonelt kalla sendebrev, men kunne like gjerne vore kalla profetiar. Resten av openberringsboka er synene som forfattaren fekk og som saman med breva blei sendt til dei kristne i dei sju byane. Rekkefølga som byane er nemnt i, speglar ei naturleg reiserute med utgangspunkt i Efesos. Dersom det var ein bodberar som reiste med openberringsboka frå Patmos, kom han truleg i land i Efesos, den viktigaste hamnebyen i området.

Nokre av dei eldste notata her på bloggen blei skrivne etter at eg hadde to turar til området i 2005. Hausten 2019 var eg tilbake i dette bibelske landskapet på studietur. Det er inntrykk frå desse turane eg vil nå vil dela gjennom foto og kommentarar.

Oppdatering med serien Bilde frå dei sju byane i Johannes openberring:

På torget i Efesos / Artemistempelet i Efesos / Teateret i Efesos / Keisarkulten i Efesos og Johannes openberring / Celsusbiblioteket i Efesos / Mariakyrja i Efesos

Like ved Laodikea ligg restane etter byen Hierapolis ved dagens Pamukkale. Hierapolis er også nemnt i Det nye testamentet, men er altså ikkje ein av «dei sju byane». Sjå notatet: Filips grav i Hierapolis.

Kartet er henta frå https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_churches_of_Asia

Tankar frå ei tyrkisk strand

Eg har hatt nokre ganske innhaldsrike dagar her i Tyrkia. Har i dag kome fram til ein herleg stad ved Egeerhavet, med strand og utsikt utover over til Samos, ei av dei greske øyane. Her har eg nå i ettermiddag og kveld slappa av på Club Hotel Grand Efe etter mykje reising og mange inntrykk.

Eg har vore i storbyen Istanbul, som er ein møtestad mellom aust og vest både historisk og religiøst. Vidare har eg vore på ein rundreise til stadar knytt til den eldste kyrkja si historie på stadar som nemnt i Apostelgjerningane, Paulus sine brev og i Johannes Openberring. Og eg har hatt store naturopplevingar, som i Pamukkale.

Først var eg i Istanbul, ein by med over 12 millionar innbyggjarar. Der såg eg på mange historiske monument både frå den tida byen var kristen og frå muslimsk tid. Byen var i over 1000 år den viktigaste kristne byen i verda, frå den blei hovudstad i det austromerske riket i 330 til muslimane inntok byen i 1453.

Istanbul har geografisk sett ei heilt spesiell plassering. Den ligg dels i Europa, dels i Asia! Dei fleste historiske stadane ligg i den europeiske delen av byen, og det var der eg budde. Men ein kveld tok eg ferja over til den asiatiske sida. Båtturen tok 15 minutt og kosta 5 kroner. Så det er ikkje så langt frå Europa til Asia som ein skulle tru!

6a00d8341cb87053ef00e54f3a70b88833-640wi

Dei to siste dagane har eg vore i Vest-Tyrkia, med utgangspunkt i Izmir. Her skal eg vera eit par dagar til. Eg har reist ein rundtur til fleire av dei sju byane som fekk «sendebrev» frå apostelen Johannes, gjengjevne i Johannes» Openberring kap 2-3.

Desse byane er i dag veldig forskjellige. Nokre stadar er dei i dag moderne byar med bare større eller mindre historiske minnemerke frå romersk tid (dvs nytestamentleg tid). Andre stadar kom eg til spanande arkeologiske utgravingsområde som gir eit godt inntrykk av koss byen var den gong. Og enda andre stadar fekk eg sjå utmark med historiske bygningsrestar som stakk opp av jorda her og der, altså stadar som bare ropar etter arkeologar som har tid og pengar til å grava dei ut! Eg har vore og sett Smyrna (= Izmir), Sardes, Filadelfia, Laodikea og Efesos. Eg har opplevd det same som eg tidlegare har opplevd andre stadar i bibelske område; eg får eit nytt perspektiv på bibeltekstane når eg får sjå stadane dei er knytt til, og lærer meir om historia til desse stadane. Det neste biletet viser ruinen etter Johanneskyrkja i Filadelfia (frå ca 600 e.Kr.) med ein moske i bakgrunnen.

6a00d8341cb87053ef00e54f3a5f498833-640wi.jpg

Efesos har eg foreløpig bare sett såvidt. Det er den største og mest interessante av stadane. I morgon står dei arkeologiske utgravingane der på programmet mitt. Byen var, i tillegg til å vera ein av byane som fekk sendebrev frå Johannes, også ein av dei viktigaste byane for Paulus. Han budde her i to og eit halvt år og dreiv misjon med utgangspunkt i byen. Dessutan er fleire av breva i NT skrive til dei første kristne i denne byen (Efesarbrevet, 1. og 2. Timoteusbrev) og fleire av dei andre breva er truleg skrivne av Paulus mens han var der. Så Efesos har ein stor plass i NT!

Elles har eg i dag hatt ei naturoppleving av dei sjeldne: I byen Pamukkale er det eit fjell som består av kalksteins-terrassar, danna gjennom tusenvis av år av rennande, mineralrikt vatn frå varme kjelder. Pamukkale betyr «bomullsslottet» og det er eit passande namn. Fjellet er krittkvitt og viser på lang avstand. Det ser eigentleg ut som om det er dekka av snø. Eg gjekk ned denne fjellsida i og ved rennande og varmt vatn. På biletet sit eg med beina i ein bekk med varmt kjeldevatn som renn ned eit krittkvitt fjell med kalksteinsavleiringar. Staden er unik i verdssamanheng, og den er med på UNESCO World Heritage List.

6a00d8341cb87053ef00e54f4e7cab8834-640wi

Det er spesielt å reisa i eit land som eingong var ein viktig del av den kristne kulturen, og som nå er nærast totalt avkristna. Det er trist, og gir grunn til mange tankar. Eg kjenner eg treng tid til å fordøya opplevingane! Konstantinopel var hovudstad i det bysantinske riket, som var eit stort og viktig kristent rike. Hovudkyrkja i byen var Hagia Sophia, den heilage visdomen si kyrkje, som seinare blei omgjort til moske og som nå er museum. Og byane som fekk alvorlege og utfordrande sendebrev frå Johannes på Patmos, er i dag meir eller mindre utan kristne menneske. Det er heldigvis nokre kristne igjen i Tyrkia, men dei er ikkje mange. Offisielt er det religionsfridom, men kyrkjene strever med å halda på posisjonen sin. Mange kristne flyttar visstnok frå landet for å få eit enklare liv.

Men biletet er ikkje bare mørkt, sett frå ein kristen synsstad. Det finst evangeliske kristne som er her fordi dei opplever at Gud har sagt dei skal vera her. Dei arbeider i det stille, og håper og trur at arbeidet i framtida skal gje vekst gjennom huskyrkjer i tyrkiske heimar. Det er godt å vita om desse, og det er viktig at me som er kristne i vesten er med og ber for dei som slik har ei viktig og spesiell teneste.