Frans av Assisi

Oppdatering: Sjå også notata Studietur til Assisi 2014 og Cimabue: Frans av Assisi

I dag er det Frans av Assisi sin dag (4. oktober 2005). Det kunne vore utgangspunkt for ein lang artikkel. Det har eg ikkje tid til å skriva i kveld. Men nokre tankar og linkar knytta til Frans vil eg likevel ha med på bloggen i dag.

Frans er ein spennande person frå kyrkjehistoria. Trass i at han levde for 800 år sidan, er han ein person som framleis inspirerer kristne over heile verda med sitt budskap:

  • arbeid for fred
  • kjærleik til naturen
  • ideal om frivillig fattigdom
  • arbeid blant sjuke og fattige

Men i tillegg til denne «radikale» sida ved Frans, var han også radikal på ein annan måte; han var ein mann som ofte trekte seg tilbake frå andre for å vera åleine med Gud. Også i dette har han vore og er forbilde for mange.

Eg var i Assisi hausten 2001 på ein studietur for prestar i Stavanger bispedøme. Det var ein spesiell by å besøkja. Ikkje minst den store katedralen som blei bygd over Frans si grav kort tid etter hans død i 1226, gjorde sterkt inntrykk. På veggene og i taket er det malt flott kunst med scener frå Frans sitt liv. Men Assisi var framleis prega av eit jordskjelv som dessverre øydela mykje i 1997.

Her i Norge er han kanskje mest kjent for bøna som me kallar Frans av Assisis bøn. Bøna er ikkje skriven av Frans. Norsk Bønebok oppgir at den er skriven av ein anonym ca 1913. Men den er i alle høve ei bøn inspirert av hans liv og teneste. Eg tar derfor med bøna her, i ei nynorsk omsetjing som eg har funne i ei anna bønebok.

Herre, gjer meg til ein reiskap for din fred. Hjelp meg å spreia kjærleik der hatet herskar, tru der tvil råder, håp der det er angst og naud. Hjelp meg å få koma med tilgjeving der det er gjort urett, å skapa forsoning der det er strid, å spreia lys der det er mørke, å gje glede der sorg tyngjer.

Meister, hjelp meg å søkja ikkje så mykje å bli trøysta som å trøysta, ikkje så mykje å bli forstått som å forstå, ikkje så mykje å bli elska som å elska.

For det er ved å gje at vi får, ved å tilgje at vi blir tilgjevne, ved å missa vårt liv at vi finn det. Det er ved å døy at vi står opp til æveleg liv.